Zamyslenie na deň 3.7.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

6. nedeľa po Svätej Trojici
Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj Stvoriteľ: Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj si ty! Izaiáš 43,1


RÍMSKYM 6,3-8(9-11)

3  Či neviete, že ktorýkoľvek boli sme pokrstení v Krista Ježiša, v Jeho smrť sme boli pokrstení?   4  Krstom sme teda spolu s Ním boli pochovaní do smrti, aby tak, ako bol Kristus vzkriesený slávnou mocou Otcovou, aj my sme chodili v novote života.   5  Keď sme sa stali jedno s Ním podobnosťou Jeho smrti, práve tak jedno s Ním budeme aj podobnosťou vzkriesenia   6  vediac, že náš starý človek spolu s Ním bol ukrižovaný, aby bolo zničené hriešne telo a my sme neboli viac otrokmi hriechu.   7  Veď kto umrel, je ospravedlnený od hriechu.   8  Ak sme však umreli s Kristom, veríme, že s Ním budeme aj žiť.   9  Lebo vieme, že Kristus, ktorý vstal z mŕtvych, viac neumiera a smrť už viac nepanuje nad Ním.   10  Lebo čo umrelo, umrelo hriechu raz navždy; čo však žije, žije Bohu.   11  Tak súďte aj vy, že ste mŕtvi hriechu a živí ste Bohu v Kristovi Ježišovi.


Ježišova smrť a vzkriesenie – náš odrazový bod pre víťazný život. Máme absolútne spravodlivého a absolútne milostivého Boha. Spravodlivého preto, lebo je Svätý, dokonalý a je najinteligentnejšou bytosťou v celom vesmíre. Nedá sa pred Ním nič zatajiť. Podľa toho bude súdiť na Poslednom súde. Nakoľko je spravodlivý, je milujúci. Miluje každého jedného človeka, ktorého utvoril. Túži, aby sme nežili v hriechu, ale boli k Nemu čo najbližšie. A milostivý je preto, lebo vymyslel dokonalý plán, ako nás zachrániť bez toho, aby poprel Svoju spravodlivosť. Tým plánom bol Ježiš Kristus. Samotný, svätý, dokonalý Boh, prišiel v najkrehkejšej forme – ako bábätko – na tento svet. Žil život bez jediného hriechu, a preto bol jediný, kto za nás mohol dať dostatočné výkupné. No neostalo to len pri obeti, Ježiš pokoril aj smrť Svojím zmŕtvychvstaním. A my môžeme mať večnosť len vďaka Ježišovi. Kríž je tu pre každého, aby skladal a zomieral svojmu starému hriešnemu človeku a kráčal s Ježišom v každom jednom dni, situácii, skutku či myšlienke. U Ježiša je milosť, odpustenie aj sila a zmocnenie, aby sme v Jeho mene mohli denno-denne víťaziť nad hriechmi a pokušeniami v našom živote. Samotného Boha to stálo život, aby sme my mohli kráčať slobodne týmto životom, a potom byť pred Posledným súdom zastúpení Ježišom. Tak prečo niekedy váhame, alebo sa nám nechce?
Autor: Danica Kudlová
Pieseň: ES 448


Lebo veľký je deň Hospodinov a prehrozný. Kto ho môže zniesť? Teraz však – znie výrok Hospodinov – vráťte sa ku mne celým srdcom! Joel 2,11-12

Noc pokročila, deň sa priblížil. Odložme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Rímskym 13,12


MATÚŠ 28,16-20 :: ŽALM 135 :: MODLÍME SA ZA: KOŠARISKÁ – PRIEPASNÉ (MY)