Zamyslenie na deň 4.5.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Jána 3,19-24

19 Podľa toho poznáme, že sme z pravdy, a tým si uspokojíme srdce pred Ním, 20 že keď nás odsudzuje srdce, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. 21 Milovaní, ak nás srdce neobviňujte, máme dôveru v Boha, 22 a o čokoľvek prosíme, berieme od Neho, pretože zachovávame Jeho prikázanie a robíme, čo Mu je milé. 23 A toto je Jeho prikázanie: aby sme verili v meno Jeho Syna Ježiša Krista a milovali sa, ako nám prikázal. 24 Kto zachováva Jeho prikázania, zostáva v Bohu a Boh v ňom. A podľa toho poznávame, že zostáva v nás, to jest podľa Ducha, ktorého nám dal.


„Keď nás odsudzuje srdce, Boh je väčší, ako naše srdce a vie všetko.“ Pojem srdce je pre nás, ľudí 21. storočia, nielen jedným z najdôležitejších telesných orgánov, ale aj sídlom a symbolom lásky. V dávnej minulosti sa považovalo aj za sídlo rozumu, múdrosti. V prečítanom texte tento pojem vlastne predstavuje svedomie, ktoré zvykneme nazývať Božím hlasom v nás a ktoré nás občas obviňuje, že nežijeme vždy, ako verné Božie deti. To nás môže a má zarmucovať a vzbudzovať v nás strach, že nie sme hodní Božieho kráľovstva. Ešte šťastie, že „Boh je väčší, ako naše srdce a vie všetko“! Vie všetko o našich najtajnejších želaniach, motívoch našich činov, o našich pochybnostiach, obavách a neistotách. Smieme si byť istí Jeho odpustením a milosťou. Ak zachovávame Jeho prikázania, srdce nás neodsudzuje, žijeme v pravde a nádeji, že sa splnia všetky Jeho zasľúbenia o našom spasení a večnom živote. Vieme, že najdôležitejším prikázaním je veriť v Jeho Syna, nášho Spasiteľa a milovať Ho i seba navzájom tak, ako On nás miloval. Veríme, že nás vedie Svojím Duchom, že sme Jeho chrámom. A predsa sa nám stáva, že „nás srdce odsudzuje“. Ak nie sme zaslepení pýchou, cítime, že nekonáme vždy to, čo Mu je milé. O to úprimnejšie Mu ďakujeme za Jeho milosť.
Modlitba: Vďaka Ti, ó, Bože, že nás neopúšťaš ani vtedy, keď zlyhávame, pochybujeme, a dokonca hrešíme! Ty nám odpúšťaš pre zásluhy Svojho Syna. Naplň naše srdcia Svojou láskou, pokojom a radosťou z Tvojej prítomnosti! Amen.
Modlitba: ES 525
Autor: Daniela Horínková


Dedičstvo Hospodina sú synovia. Žalm 127,3

Ježiš vzal dieťa, postavil ho doprostred nich, potom ho zobral do náručia a povedal im: Kto prijíma jedno takéto dieťa v Mojom mene, Mňa prijíma. A kto Mňa prijíma, nie Mňa prijíma, ale Toho, ktorý Ma poslal. Marek 9,36-37


Ján 17,20-26 •  Modlíme sa za: Klenovec (RiS)