Zamyslenie na deň 4.5.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 15,22-33

22 Preto som bol často hatený prísť k vám. 23 Teraz však, keď v týchto krajoch už niet pre mňa pole práce, a od dlhých rokov prechovávam túžbu prísť k vám, 24 (aj prídem), keď pôjdem do Španielska. Dúfam totiž, že vás pri precestovaní vidím a že ma tam odprevadíte, keď najprv trochu medzi vami pookrejem. 25 Teraz však odchádzam do Jeruzalema v službe (tamojších svätých. 26 Macedónia a Achája totiž uznali za dobré urobiť nejakú zbierku pre chudobných svätých v Jeruzaleme. 27 Uznali to za dobré a sú im to aj povinné. Lebo keď sa (bývalí) pohania stali účastnými ich duchovných pokladov, oni sú zase povinní poslúžiť im aj hmotnými darmi. 28 Len čo to vykonám a zapečatím zbierku, pôjdem cez vaše mesto do Španielska. 29 A viem, že keď prídem k vám, prídem s plnosťou požehnania evanjelia Kristovho. 30 Prosím vás, bratia, pre nášho Pána Ježiša Krista a pre lásku Ducha: spolu so mnou zápaste o mňa pred Bohom v modlitbách, 31 aby som bol vytrhnutý (z rúk) neposlušných v Judsku a aby moja služba pre Jeruzalem bola príjemná svätým, 32 aby som tak s radosťou prišiel k vám, ak bude vôľa Božia, a odpočinul si s vami. 33 Boh pokoja nech je so všetkými vami. Amen.


Dôležitosť spoločenstva. Keď som bola ako dobrovoľníčka v Nemecku, potešil ma každý kontakt s domovom: telefonát, mail, SMS-ka, list. Poznáme to všetci. Ak je nám niekto blízky, túžime po správach o ňom, aj po osobnom stretnutí. Podobne to prežíval aj Pavol. Nielenže písal listy do vzniknutých cirkevných zborov, ale ich aj túžil osobne navštíviť. Osobné povzbudenie a zdieľanie môže mnohým pomôcť v zápasoch viery, či v pochybnostiach. Z Pavlových slov poznávame aj ďalšie dôležité znaky spoločenstva: finančná podpora, či zbierky. Mali by sme myslieť aj na tých, ktorí nežijú v hojnosti a prostriedky potrebujú najmä na rozvoj a misiu (v.27), na šírenie Božieho požehnania (v.29), na modlitby, príhovorné modlitby za všetkých pracovníkov na vinici Pánovej, ale aj za členov spoločenstva. Spoločenstvo buduje. Je veľmi dôležité. Neuzatvárajme sa do seba! Pozrime sa navôkol a určite nájdeme možnosti a spôsoby, ako byť užitoční a budovať cirkev aj seba. Aj my sme súčasťou spoločenstva. Sme malou súčiastkou veľkého stroja…
Modlitba: Odpusť nám, Bože, že cirkev je príliš málo spoločenstvom. Vypočujeme si síce spoločne kázeň, ale málo o nej rozprávame a málo sa modlíme jeden za druhého. Prosíme, posilňuj spoločenstvá, ako rodinné, modlitebné, mládežnícke, ženské, aby bolo viac blízkosti medzi nami. Amen.
Pieseň: ES 547
Autor: Miroslava Marčeková


My s Bohom dokážeme silu. Žalm 60,14

A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša; a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho. Kolosenským 3,17


Skutky apoštolov 8,26-39 :: Modlíme sa za: Mýto pod Ďumbierom (Zv)