Zamyslenie na deň 4.11.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

23. nedeľa po Svätej Trojici
Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich, On jediný má nesmrteľnosť. Jemu česť a večná moc. 1.Timoteovi 6,15.16


Rímskym 13,1-7

1 Každá duša buď poddaná nadriadeným vrchnostiam. Lebo nieto vrchnosti, iba ak od Boha; a tie, čo sú, sú zriadené Bohom. 2 Kto sa teda protiví vrchnosti, Božiemu zriadeniu sa protiví; a tí, čo sa protivia, priťahujú si súd. 3 Lebo vladári nie sú na postrach tým, čo dobre činia, ale tým, čo zle činia. Chceš sa nebáť vrchnosti? Čiň dobre a budeš mať chválu od nej. 4 Veď je služobníkom Božím tebe k dobrému. Ale keď zle robíš, boj sa! Lebo nie nadarmo nosí meč. Božím služobníkom je totiž, vykonávateľom hnevu nad tým, čo zle robí. 5 Preto sa jej treba podriadiť nielen pre hnev (Boží), ale aj pre svedomie. 6 Veď preto platíte aj daň, lebo sú to Boží služobníci, práve tomuto povolaniu trvale oddaní. 7 Dávajte každému, čo ste komu podlžní: komu daň, tomu daň; komu clo, tomu clo; komu bázeň, tomu bázeň; komu česť, tomu česť.


Komu – čomu? Komu – tomu. Zaujímavá slovná hračka. Apoštol Pavol dáva kresťanom v Ríme múdre rady, ako majú vnímať vrchnosť. To, že to nebola vrchnosť práve bezúhonná, bolo jasné. Náročná požiadavka, aby každá duša bola podriadená vrchnosti. Pavol v závere pokračuje: „Komu daň, tomu daň; komu clo, tomu clo.“ V Evanjeliu podľa Marka čítame: „Nato im Ježiš riekol: Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, čo je Božie, Bohu.“ Brat i sestra, nezabudni popri mnohých svojich povinnostiach na to, čo znie v závere: čo je Božie, daj Bohu. Bohu daj svoj život, so všetkým, čo zahŕňa! Nielen to radostné, možno pekné, ale aj to, čo ťa bolí, hnevá, trápi, s čím si nevieš rady alebo o čo sa obávaš! Začni, pokračuj i dokonči svoj život v bázni pred naším Pánom!
Autor: Zuzana Moncoľová
Pieseň: ES 697


Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou. 5.Mojžišova 6,5

Pavol píše: Prosím Otca, aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy, zakorenení a založení v láske. Efezským 3,17


Matúš 22,15-22 :: Filipským 3,17(18-19)20-21 :: Žalm 39 :: Modlíme sa za: Združenie evanjelických duchovných ECAV