Zamyslenie na deň 4.10.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 14,25-35

25 Raz išli s Ním veľké zástupy; On sa obrátil a povedal im: 26 Kto prichádza ku mne a nemá v nenávisti otca i matku i ženu i deti i bratov i sestry, áno, i vlastnú dušu, nemôže mi byť učeníkom. 27 Kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže mi byť učeníkom. 28 Lebo keď niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nezasadne a nespočíta náklad, či má z čoho dostaviť? 29 Aby sa mu potom, keď položil základ, a nemohol dostavať, nezačali všetci, ktorí to vidia, posmievať 30 a hovoriť: Tento človek začal stavať, a nemohol dostaviť. 31 Alebo keď kráľ má tiahnuť do boja proti inému kráľovi, aby sa zrazil s ním, či si najprv nezasadne, aby sa poradil, či sa s desiatimi tisícami môže postaviť proti tomu, ktorý s dvadsiatimi tisícami tiahne proti nemu? 32 Ak sa nemôže, vyšle k nemu posolstvo, keď je ešte ďaleko, a vyžiada si podmienky mieru. 33 A tak nikto z vás nemôže mi byť učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má.
34 Soľ je dobrá, ale ak aj soľ stratí chuť, čím ju osolíme? 35 Ani do zeme, ani do hnoja sa nehodí, ale ju vyhodia. Kto má uši na počúvanie, nech počuje!


Podmienky učeníctva. Dôležitosť podmienok. Ľudia vo všeobecnosti nemajú radi, ak im niekto kladie podmienky. Žiaľ, každodenne sme v situácii, kedy na dosiahnutie nejakého cieľa musíme splniť nejaké podmienky. Banka neposkytne úver človeku, ktorý nespĺňa jej kritéria, aj keď môžu byť pre klienta nevýhodné. Ani takú bežnú vec, ako je mobilný telefón vám neposkytnú, ak nespĺňate určité požiadavky, či kritériá. Je to iste dobré, ak sú jasne nastavené pravidlá, normy a podmienky, ako na pracovisku, tak v osobnom živote a vo vzájomných medziľudských vzťahoch. Aj Pán Ježiš vedel, aké je dôležité, aby tí, čo sa rozhodli pre život s Ním, rešpektovali určité podmienky. Tie nemajú človeka obmedzovať, ale majú mu pomáhať na ceste životom. Ježiš síce ide do krajnosti, priam do nerealizovateľného extrému, ale robí to len preto, aby si človek uvedomil hodnotu toho, čo ponúka. Možnosť voľby a rozhodovania je výsostné právo, ktoré dal Boh človeku, aj keď sa mnohokrát stáva, že sa človek rozhodne celkom v rozpore s racionálnymi pravidlami. Kdesi som počul výrok, ktorý som si osvojil, že „myslenie je matkou omylu.“ A je v tom veľká pravda. Ak človek zle, mylne premýšľa, potom aj zle hovorí a následne aj zle koná. Boh nás volá k nasledovaniu za veľmi výhodných podmienok, ktoré majú svoj zmysel a význam nielen pre časnosť, ale aj pre večnosť.
Autor: Dušan Havrila
Pieseň: ES 646


Na vlastné uši počuli sme, Bože, otcovia naši nám rozprávali o skutku, ktorý si vykonal za ich dní, za starodávnych dní. Žalm 44,2

A čo ešte povedať? Veď nemáme kedy rozprávať o Gedeonovi, Bárákovi, Samsonovi, Jeftovi, Dávidovi, Samuelovi a o prorokoch, ktorí si vierou podmaňovali kráľovstvá, konali spravodlivosť, dosahovali zasľúbenie, zapchávali tlamu levom, uhášali moc ohňa, unikali ostriu meča, z nevládnych sa stávali mocnými. Židom 11,32-34


Skutky apoštolov 9,36-42 :: MODLÍME SA ZA: Sirk (Ge)