Zamyslenie na deň 3.10.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

JEREMIÁŠ 39,1-18

1  Po dobytí Jeruzalema v deviatom roku judského kráľa Cidkiju, v desiatom mesiaci, pritiahol babylonský kráľ Nebúkadnecar a celé jeho vojsko k Jeruzalemu a obliehali ho.   2  V jedenástom roku Cidkiju, deviateho dňa štvrtého mesiaca, vtrhli do mesta.   3  Všetky kniežatá babylonského kráľa vtiahli a usadili sa v Prostrednej bráne: Nérgal-Serecer, Samgar-Nebú, Sar Sechím, hlavný dvoran, Nérgal Sarecer, hlavný mág, a všetci ostatní vodcovia babylonského kráľa.   4  Keď ich judský kráľ Cidkija a všetci bojovníci uzreli, ušli; v noci vybehli z mesta cestou, vedúcou ku kráľovskej záhrade, bránou medzi dvoma múrmi. Vytiahli cestou k Arábe.   5  Chaldejské vojsko ich však prenasledovalo a Cidkiju dobehli na jerišských stráňach. Chytili ho a odviedli k Nebúkadnecarovi do Ribly v Chamáte. Ten vyriekol nad ním rozsudok.   6  Babylonský kráľ v Rible dal pred jeho očami pozabíjať Cidkijových synov aj všetkých judských šľachticov.   7  Cidkiju oslepil, sputnal ho okovami a dal odviesť do Babylonie.   8  Potom Chaldejci vypálili kráľovský palác i domy obyvateľov a hradby Jeruzalema zrúcali.   9  Zvyšok ľudu, ktorý ostal v meste, a odpadlíkov, ktorí prebehli k nemu, i ostatný ľud dal hlavný veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán odviesť do Babylonie do zajatia.   10  Drobný ľud, ktorý nemal nič, ponechal v onen deň hlavný veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán v Judsku; pridelil im vinice i polia.  11  Ohľadne Jeremiáša vydal Nebúkadnecar veliteľovi telesnej stráže Nebúzaradánovi rozkaz:   12  Vezmi ho a maj na očiach; neurob mu nič zlé, ale urob s ním, ako si on želá.   13  Veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán, hlavný komorník Nebúšazbán, hlavný mág Nérgal-Sarecer i všetci velitelia babylonského kráľa   14  poslali po Jeremiáša, dali ho odviesť z nádvoria strážnice a odovzdali Gedaljovi, synovi Achíkáma, vnukovi Šáfánovmu, aby ho odviedol domov. Tak ostal bývať uprostred ľudu.   15  No Jeremiášovi, keď bol zavretý na nádvorí strážnice, zaznelo slovo Hospodinovo:   16  Choď a povedz Kúšijcovi Ebed-Melechovi: Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Ajhľa, splním svoje slová o tomto meste na jeho škodu, a nie na prospech; splnia sa pred tebou v ten deň.   17  Zachránim ťa v onen deň – znie výrok Hospodinov – a nebudeš vydaný do rúk mužov, ktorých sa bojíš.   18  Lebo ťa vyslobodím a nepadneš mečom, život ti ostane ako korisť, lebo si dúfal vo mňa.


Po vojne je každý generál! Aj my z časového hľadiska hodnotíme zničenie Jeruzalema ako odplatu za hriechy Izraela. Nevera národa spôsobila, že Boh Svoj ľud potrestal. Ľudia vyvoleného národa žili bez osobnej viery v Hospodina, preto všetko, čo vybudovali a mali, bolo zničené. – – Je možné takto chápať aj udalosti nášho života? Môže kresťan – veriaci človek – takýmto meradlom hodnotiť svoj život? Som aj ja „generálom“ v duchovných zápasoch a bojoch? Som „generálom“ pred alebo po boji? – – To, že vpád Nabukadnecara do Jeruzalema hodnotíme cez „okuliare viery“, môže potvrdiť aj 3. verš, ktorý hovorí o prítomnosti „hlavného mága“. Prorocká kniha dôrazne uvádza, že Boží nepriatelia, ktorým ľud otvoril svoje srdcia, prichádzajú v plnej zbroji cez hlavnú bránu. Už nie okľukami, potajme. Hovorí sa, že malá iskra zapáli veľký oheň, platí to aj s pokušeniami v našom živote. Kráľovskí potomkovia boli zabití a Jeremiáš ochránený. – – Do akej miery má kresťan veriť tomu, že „Božie mlyny melú pomaly, ale isto“? Nuž, do takej, ako verí Božej milosti a Kristovmu odpusteniu. Tak veľmi, ako sa spolieha na Božiu ochranu, tak veľmi má vnímať a chápať aj možnosť odplaty za svoje hriechy. To nás vyzýva k úcte a pokániu. Dr. M. Luther píše: „Máme sa Pána Boha báť a Ho milovať.“
Autor: Ivan Boženík
Pieseň: ES 525


Na Hospodina uvrhni svoje bremeno, a On ťa udrží. Žalm 55,23

O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách! Filipským 4,6


2.MOJŽIŠOVA 15,22-27 :: MODLÍME SA ZA: PLAVÉ VOZOKANY (DN)