Zamyslenie na deň 31.7.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 7,53 – 8,11

7:53 A každý odišiel do svojho domu.
8:1 Ježiš odišiel na Olivový vrch. 2 Zavčasu ráno však vošiel zase do chrámu a všetok ľud prišiel k Nemu; posadil sa a vyučoval ich. 3 Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu, pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku 4 a povedali Mu: Majstre, túto ženu pristihli, keď cudzoložila, 5 a Mojžiš (nám) v zákone prikázal takéto ukameňovať; čo povieš Ty? 6 Ale to povedali, aby Ho pokúšali a mohli obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. 7 Keď sa však neprestávali spytovať, vzpriamil sa a riekol im: Kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom. 8 A zase sa zohol a písal po zemi. 9 Keď to počuli, odchádzali po jednom, počnúc od starších, takže zostal sám a žena, ktorá bola v prostriedku. 10 Ježiš sa vzpriamil a riekol jej: Žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil? 11 Odpovedala: Nikto, Pane! Nato jej povedal Ježiš: Ani ja ťa neodsudzujem, choď a odteraz viac nehreš.


Nie odsúdiť, ale dať možnosť na zmenu života. Téma cudzoložstva je viac ako chúlostivá. Tento príbeh nám stavia pred oči aj vzácnu hodnotu vernosti. Ale u Matúša (5,28) Ježiš vzťahuje cudzoložstvo nielen na vykonaný čin, ale už na to, čo sa deje v srdci – v mysli človeka. Tu farizejom zrejme nejde o spravodlivosť ani o ženu, ale o otestovanie Ježiša, teda o to, aby Ho verejne priviedli do úzkych. Vlastne to bola pasca na Ježiša – aby Ho mohli obžalovať u Piláta alebo pred židovskou veľradou. Ježiš mlčí. Dáva žalobcom čas, aby premýšľali aj o sebe. Ježiš píše zákon lásky, ktorá hriešnika neodsudzuje, ale sa ho ujíma a umožňuje mu návrat k Bohu. Len si predstavme, ako by to v našom príbehu dopadlo bez Ježiša? Aké by to bolo v našom svete bez Ježiša? – – Obviňovanie za obviňovaním, strata zmyslu života, šíriaca sa smrť. S Ježišom sa šíri život. Nový život i pre tých, ktorí už nemali šancu. Ježiš hovorí žene: „Choď a odteraz viac nehreš.“ Nepriamo ju tým označuje za hriešnicu. Nevraví: „To, čo si vykonala, je ‚hrášok – prášok‘, nič sa nedeje“, ale jasne ju nabáda, aby zmenila svoje správanie. Boh pozná naše srdce. Miluje nás. Preto Božia milosť dáva príležitosť, aby sme znovu povstali – príležitosť k novému životu. Nech nezostane nevyužitá! Zaobchádzajme s inými milosrdne – ako s ľuďmi, ktorých Boh miluje, za ktorých sa Ježiš obetoval! Tak sa môže stať život dobrým.
Autor: Ján Belica
Pieseň: ES 551


Hospodine mocností! Ty sám si Bohom všetkých kráľovstiev zeme; Ty si učinil nebesá i zem. Izaiáš 37,16

Potom som videl otvorené nebo. Ajhľa: biely kôň, a Ten, čo sedí na ňom, sa volá Verný, Pravý a spravodlivo súdi a bojuje. Zjavenie Jána 19,11


Efezským 5,15-20 :: Modlíme sa za: Horné Saliby (Ba)