Zamyslenie na deň 30.7.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 7,40-52

40 A niektorí zo zástupu, čo počuli tieto slová, vraveli: To je Kristus! 41 A iní zase hovorili: Vari z Galiley príde Kristus? 42 Či nehovorí Písmo, že Kristus príde z potomstva Dávidovho a z Betlehema, mestečka, v ktorom býval Dávid? 43 A tak vznikla pre Neho roztržka v zástupe; 44 a niektorí z nich chceli Ho zlapať, ale nikto nepoložil ruky na Neho. 45 Nato prišli sluhovia k veľkňazom a farizejom, a tí im povedali: Prečo ste Ho nepriviedli? 46 Sluhovia odpovedali: Nikdy človek nehovoril tak, ako hovorí tento. 47 Odpovedali im farizeji: Vari ste sa nedali zviesť aj vy? 48 A či snáď niektorý z popredných mužov alebo z farizejov uveril v Neho? 49 Ale tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliaty. 50 Tu Nikodém, ktorý predtým prišiel k Ježišovi, hoci bol jedným z nich, im povedal: 51 Či náš zákon súdi človeka skôr, než ho vypočuje a zistí, čo robí? 52 Odpovedali Mu: Nie si aj ty z Galiley? Skúmaj a uvidíš, že nieto proroka z Galiley.


Čím je pre nás Ježiš. Zástup, ktorý v dobe sviatkov prebýval v Jeruzaleme, bol nejednotný vo svojom úsudku o Ježišovi. Pre jedných bol Kristom, druhí to nedokázali spojiť s Jeho pôvodom z Galiley, a tak pre Neho vzniklo medzi Jeho poslucháčmi rozdelenie. Taká rôznosť názorov o Osobe Pána je nevyhnutná, kým k Nemu ľudia neprídu s jednoduchosťou veriaceho srdca. Aj dnes sa názory o Kristovi rozchádzajú. Príčinou je, že človek v Ňom nechce uznať biblického Krista, Božieho Syna, áno, samotného pravého Boha. Služobníci veľkňazov v Ježišovi síce videli neobyčajného človeka, ale toto poznanie im nebránilo, aby neskôr pri Jeho zatýkaní nepomáhali. Práve na tomto príklade vidíme, že nestačí mať určité pocity v Jeho prospech – človek Ho musí prijať za osobného Spasiteľa a svojho Pána. Nikodém, ktorý predtým v noci prišiel za Ježišom, s Ním však teraz bol už v živom spojení. Bol učeníkom Pána, aj keď ešte nesmelým.
Autor: Ján Belica
Pieseň: ES 242


Hospodine, nakloň mi srdce k Svojim svedectvám, nie k ziskuchtivosti. Žalm 119,36

Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí. Ty však, človeče Boží, pred takýmito vecami utekaj a snaž sa o spravodlivosť, pobožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, krotkosť. 1.Timoteovi 6,10.11


1.Kráľov 3,16-28 :: Modlíme sa za: Horná Strehová (No)