Zamyslenie na deň 31.7.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 18,1-22

Potom odišiel z Atén a prišiel do Korintu. 2 (Tu) našiel Žida menom Akvila, rodáka z Pontu, a jeho manželku Priscillu. Akvila len nedávno prišiel z Itálie, keď Klaudius nariadil, aby sa všetci Židia vysťahovali z Ríma. Šiel teda k nim 3 a že bol toho istého remesla – robili totiž stany – zostal u nich a pracovali. 4 Každú sobotu viedol rozpravy v synagóge a presviedčal Židov a Grékov. 5 Keď prišli z Macedónie Sílas a Timoteos, venoval sa Pavel celkom kázaniu slova a osvedčoval Židom, že Ježiš je Kristus. 6 A keď mu odporovali a rúhali sa, vytriasol prach z rúcha a povedal im: Vaša krv na vašu hlavu! Som čistý. Odteraz pôjdem ku pohanom. 7 Odišiel odtiaľ a šiel do domu bohabojného muža, Tita Justa, ktorého dom susedil so synagógou. 8 Predstavený synagógy Krispos však uveril Pánovi s celým svojím domom, aj spomedzi Korinťanov mnohí, ktorí počúvali, uverili a dali sa pokrstiť. 9 I riekol Pán v noci vo videní Pavlovi: Neboj sa, len hovor a nemlč, 10 pretože ja som s tebou, a nikto nesiahne na teba, aby ti ublížil; mám zaiste mnoho ľudu v tomto meste. 11 I zostal tam rok a šesť mesiacov a vyučoval medzi nimi slovu Božiemu. 12 Keď vladárom Achaje bol Gallio, povstali Židia jednomyseľne proti Pavlovi, predviedli ho pred súdnu stolicu 13 a žalovali na neho: Tento zvádza ľudí ctiť Boha proti zákonu. 14 Keď Pavel chcel otvoriť ústa, povedal Gallio Židom: Židia, keby šlo o nejakú neprávosť alebo o zločin, vypočul by som vás trpezlivo, ako sa patrí. 15 Ale keď je to spor len o slová a o mená a o váš zákon, vybavte si to sami; ja nechcem byť v tom sudcom. 16 A odohnal ich od súdnej stolice. 17 Oni však všetci chytili predstaveného synagógy Sostena a bili ho pred súdnou stolicou; a Gallio sa vôbec nestaral o to.18 Pavel zostal tam ešte mnoho dní; potom sa rozlúčil s bratmi a plavil sa do Sýrie spolu s Priscillou a Akvilom, keď si v Kenchreách dal ostrihať hlavu, lebo dal sľub. 19 Ako došli do Efezu, opustil ich, vošiel do synagógy a hádal sa so Židmi. 20 Hoc ho prosili, aby zostal dlhšiu dobu medzi nimi, nepovolil, 21 ale rozlúčil sa s nimi hovoriac: Nastávajúce slávnosti musím stráviť v Jeruzaleme; ak bude vôľa Božia, vrátim sa zase k vám. A odišiel z Efezu. 22 Keď prišiel do Cezarey, vystúpil, pozdravil cirkevný zbor a zišiel do Antiochie.


Priateľ, ktorý ťa povzbudzuje v službe, je Boží dar. Mesto Korint bolo významným miestom v misionárskej činnosti apoštola Pavla. Pôsobil tu viac ako rok a pol a za toto obdobie tu založil cirkevný zbor. K viere priviedol mnohých Korinťanov. Bol ich prvým kazateľom, ktorý zasial semienko viery. Neskôr tento cirkevný zbor usmerňoval aj pomocou svojich listov, ktoré poznáme v Novej zmluve ako 1. a 2. List Korintským. Korintskí dali Pavlovi, ako sa hovorí – „zabrať“. O to vzácnejšie pre apoštola Pavla bolo, že medzi novými veriacimi v Korinte získal nových spolupracovníkov, ktorí boli aj jeho vernými priateľmi. Tí ho v službe podporovali a boli mu oporou, v súkromí aj v profesijnom živote. Takí boli manželia Priscilla a Akvila. Ich podporu apoštol Pavol určite potreboval, lebo v Korinte zažil od Židov i Grékov silný odpor a rúhanie. Vieš o niekom, kto pracuje pre Božiu vec a veľa sa namáha? Stoj pri ňom! Modli sa za neho a pomáhaj Mu! Máš veriacich priateľov, ktorí sú ti oporou v tvojej službe? Buď za nich vďačný! Poslal Ti ich do cesty sám Pán, aby niesli s tebou bremeno služby.
Autor: Mária Hroboňová
Pieseň: ES 478


V jedinom dni zotriem previnenia tejto krajiny. Zachariáš 3,9

Kristus na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti. 1.Petra 2,24a


Ján 6,47-56 :: MODLÍME SA ZA: Párnica (Lo)