Zamyslenie na deň 30.7.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

7. nedeľa po Svätej Trojici
A tak teda nie ste už cudzinci ani prišelci; ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží. Efezským 2,19


Ján 6,30-35

Povedali Mu: Aké znamenie ukážeš, aby sme videli a verili Ti? Čo Ty robíš? 31 Naši otcovia jedli mannu na púšti, ako je napísané: Chlieb z neba dal im jesť.32 Ježiš im povedal: Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš dal vám chlieb z neba, ale môj Otec dáva vám pravý chlieb z neba; 33 lebo to je chlieb Boží, ktorý zostupuje z neba a dáva svetu život. 34 Povedali Mu na to: Pane, dávaj nám vždy tento chlieb. 35 Riekol im Ježiš: Ja som chlieb života; kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.


Skúmať a uveriť. Šľachtický rod Andrássyovcov mal rodové heslo: Non videri, sed esse – Nie zdať sa, ale byť. Je dôležité byť tým a taký, aký sa človek navonok prezentuje. Všetko ostatné sa inak javí ako pokrytectvo a pretvárka. – – Prirodzene, ľudia zvláštnym meradlom posudzujú, nakoľko sa zdáme a nakoľko sme takí, ako sa prejavujeme navonok. – – Rovnako aj Pán Ježiš Kristus prešiel sitom pozorovania. Nie všetci prichádzali za Kristom so zlým úmyslom, ale zvesť, ktorú prinášal, bola neuveriteľná. Jednoducho, ľudia chceli mať istotu, znamenie, že Ten, ktorý im o viere a moci hovorí, ju naozaj má a to, čo hovorí, má svoj základ v moci, ktorá Mu bola zverená. – – V texte spomínaný Mojžiš ľudským kritikom a pozorovateľom poslúžil ako vzor rovnováhy medzi mocou a skutkom, ale Pán Ježiš Kristus ich túžbu po dôkazoch nevypočul. Neurobil ani len znamenie na počkanie, lebo zvesť, ktorú prinášal, mala byť a dodnes je založená na viere. – – Ľudia sa nezmenili. Vo svojej túžbe po hľadaní istôt potrebujú pre svoj život uistenie, že to, čo robia a čomu veria, je správne. Nikto rozumný nechce konať nezmyselne. Správne je však veriť Tomu, ktorého Otec poslal a každý, kto Mu verí, má nielen chlieb, ale aj večný život v kráľovstve nebeskom.
Autor: Ján Hruška ml.
Pieseň: ES 301


Nespoliehajte sa na takéto klamlivé slová: „Chrám Hospodinov, chrám Hospodinov, chrám Hospodinov je toto!“ Ale naozaj napravte svoje cesty a činy. Jeremiáš 7,4-5

Kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. 1.Korintským 4,20


Ján 6,1-15 :: Skutky apoštolov 2,41a.42-47 :: Žalm 21 :: MODLÍME SA ZA: Spoločenstvo evanjelickej mládeže