Zamyslenie na deň 30.12.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 1,14-18

14 A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti a pravdy. 15 Ján svedčil o Ňom volajúc: Toto je Ten, o ktorom som povedal: Ten, ktorý prichádza po mne, je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. 16 Z Jeho plnosti sme zaiste všetci prijali, a to milosť nad milosť. 17 Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. 18 Boha nikto nikdy nevidel; jednorodený Syn Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten (Ho) známym učinil.


Neviem, akú máme predstavu o Bohu. Zvyčajne pod pojmom „Boh“ vnímame niečo majestátne, absolútne, hrozné, nekonečne mocné a dokonalé. Je to niečo, čo s naším obmedzeným rozumom nedokážeme obsiahnuť. „Toto (Slovo) bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo. V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí“ (1,2-4). „Slovo“, ktoré všetko stvorilo, má tiež v rukách definitívny súd nad každým a nad všetkým! Sú to silné slová o majestátnosti Pána Ježiša. A tento Boh s absolútnou mocou sa rozhodol, že vezme na Seba podobu človeka. Výstižne to opisuje apoštol Pavol: „Ježiš Kristus… mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom“ (Fil 2,6-8). Keď premýšľame nad práve sa končiacim kalendárnym rokom, či môžeme povedať: „Áno, aj v tomto roku som poznával Hospodina, pretože som celý čas kráčal za Ježišom Kristom, v poslušnosti Písmu a v modlitbe“? Lebo nestačí len hovoriť o Bohu. „Boh“ je výraz, ktorý nemusí znamenať nič, pretože máme tendenciu si za toto slovo dosadzovať svoje vlastné predstavy, ktoré môžu byť na míle vzdialené od reality. Je nevyhnutné, poznať Pána Ježiša osobne, pretože: „Boha nikto nikdy nevidel; jednorodený [Syn] Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten (Ho) známym učinil“ (v. 18).
Autor: Stanislav Kocka
Pieseň: ES 231


Dni človeka sú ako tráva a kvitne ako poľný kvet. Lebo ak sa vietor preženie nad ním, už ho niet. Ale milosť Hospodinova je od vekov až na veky. Žalm 103,15-16.17

Z Jeho plnosti sme zaiste všetci prijali, a to milosť nad milosť. Ján 1,16


Izaiáš 63,7-14 :: MODLÍME SA ZA: Žilina (Tu)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby