Zamyslenie na deň 31.10.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Pamiatka Reformácie
Nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus. 1.Korintským 3,11


Jób 12,1-25

1 Nato sa Jób ujal slova a povedal: 2 Naozaj, vy zastupujete ľud a s vami vymrie múdrosť. 3 Aj ja mám rozum ako vy, nie som menejcenný popri vás; kto by o tých veciach nevedel? 4 Mám byť na posmech svojim priateľom ako ten, čo k Bohu volá, aby ho vyslyšal? Na posmech je spravodlivý a bezúhonný. 5 Podľa mienky bezpečných opovrhnutie patrí nešťastiu a kopnutie tým, ktorým sa podlamujú nohy. 6 Stany pustošiacich sú na pokoji, a v bezpečí sú tí, čo popudzujú Boha, i ten, kto do svojej moci berie Boha. 7 No len sa opýtaj zvierat, ony ťa poučia, a vtákov nebeských, a povedia ti, 8 alebo krovia zeme, ono ťa poučí, i morské ryby ti budú o tom rozprávať. 9 Kto z týchto všetkých nevie, že ruka Hospodinova to urobila? 10 V Jeho ruke je život všetkého tvorstva i duch každého ľudského tela. 11 Či ucho neskúma slová tak, ako ďasná ochutnávajú jedlo? 12 Len u starcov býva múdrosť, a dlhý vek znamená rozumnosť? 13 U Boha je múdrosť i moc, On má rozvahu i rozumnosť. 14 Ak On niečo zrúca, to nik nevystaví, ak niekoho zavrie, tomu nik neotvorí, 15 ak zadrží vody, tie vyschnú, ak ich vypustí, vyvrátia zem. 16 U Neho je moc a múdrosť, Jeho je ten, čo blúdi i čo zvádza. 17 Radcom dáva odchádzať bosým, zo sudcov robí bláznov. 18 Putá kráľov uvoľňuje a okolo drieku im pripína opasok. 19 Kňazom dáva odchádzať bosým, i pevne stojacich privádza k pádu. 20 Osvedčeným berie reč, starcom odníma rozvahu. 21 Na urodzených vylieva opovrhnutie a oslabuje pás mocných. 22 Z temnoty zjavuje hlboké tajnosti a na svetlo vyvádza, čo bolo v tieni smrti. 23 Rast dáva národom, aj hubí ich, priestor dáva národom, aj odvádza ich preč. 24 Odníma rozum vodcom národov zeme a zavádza ich na púšť bez cesty. 25 Tak tápu vo tme bez svetla, blúdiť im dáva ako opilcom.


Jedine Kristus, Písmo, viera, milosť! Včera sme hovorili o chorobe človeka a úteche pre neho. Dnes chceme hovoriť o chorobe cirkvi. Tak by sme mohli opísať stav cirkvi pred reformáciou. Predávanie odpustkov, uctievanie svätých a iné nesprávne učenia, to boli nezdravé prejavy viery. Slová z knihy Jóbovej, teda, žiaľ, opisuje aj stav cirkvi pred reformáciou: „Vodcom národov zeme bol odňatý rozum. Tápu vo tme bez svetla, blúdiť im dáva, ako opilcom.“ Boh chcel Svoju cirkev očistiť a priviesť k poznaniu čistej viery. Jób vedel, že všetko je v rukách Božích. Pán Boh do času necháva na pokoji aj toho, kto blúdi, ale On aj vyvádza z temnoty na svetlo. To urobil aj prostredníctvom Luthera, že vyviedol pravdu čistého Božieho Slova na svetlo. Luther zdôraznil tak, ako čítame u Jóba, že nie človek má v moci Boha, ale Boh má v moci všetkých ľudí. Buďme Mu za to vďační! Veď byť v Božej ruke je pre nás záchranou!
Modlitba: Pane Ježišu, ďakujeme, že si Svetlo sveta. Ďakujeme, že ponúkaš pravdu každému, kto je ochotný pravdou žiť. Uzdravuj nás duchovne, hlavne všetkých, čo vedú. Amen.
Pieseň: ES 279
Autor: Ján Velebír st.


Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno! Hlásajte Jeho skutky medzi národmi! Žalm 105,1

A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna svetu za Spasiteľa. 1.Jána 4,14


Matúš 5,1-10(11-12) :: Rímskym 3,21-28 :: 5.Mojžišova 6,4-9 :: Modlíme sa za: Baďan (Ho)