Zamyslenie na deň 30.10.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Jób 11,1-20

1 Nato sa Cófar Naamátsky ujal slova a povedal: 2 Či neodpovedať na nával slov, alebo mnohovravný človek má mať pravdu? 3 Vari tvoje táranie umlčí mužov, a keď sa vysmievaš, nik ťa nezahanbí? 4 Ty vravíš: Jasné je moje učenie, čistý som v Tvojich očiach. 5 Ale keby len Boh prehovoril a otvoril by pery proti tebe 6 a odhalil ti tajomstvá múdrosti, lebo sú divné na pochopenie, poznal by si, že ti Boh mnoho z tvojich vín prehliadol. 7 Či vystihneš Božiu podstatu a vystihneš dokonalosť Všemohúceho? 8 Je vyššia ako nebesá, čo môžeš spraviť? Je hlbšia ako podsvetie, čo vieš o tom? 9 Podľa svojej miery je dlhšia ako zem a širšia ako more. 10 Ak sa priženie, dá do väzenia a zvolá súd, kto Mu v tom zabráni? 11 Veď On rozozná falošných ľudí. Lebo vidí neprávosť, aj keď nepozoruje. 12 Aj prázdny človek môže prísť k rozumu, hoci človek sa rodí ako divé osliatko. 13 Ak upravíš svoje srdce k Bohu, vystieraj k Nemu dlane! 14 Ak neprávosť máš na rukách, odstráň ju, nedovoľ, aby v tvojom stane prebývala krivda! 15 Potom budeš môcť bez poškvrny zdvihnúť svoje čelo, budeš pevný a nebudeš sa báť. 16 Lebo zabudneš na trápenie, budeš naň spomínať ako na vodu, čo odtiekla. 17 Tvoj život bude jasnejší ako poludňajší svit, aj tma ti bude ako ráno. 18 A budeš dúfať, lebo je nádej, môžeš sa ohliadať i bezpečne spávať. 19 Keď sa uložíš, nik ťa nevyruší, a mnohí sa budú uchádzať o tvoju priazeň. 20 Ale oči bezbožných vyhasnú, stratí sa ich útočisko a ich nádejou bude posledné vydýchnutie.


„Vždy v rukách Božích!“ Jób v chorobe veľmi trpí, a preto narieka. Potrebuje slová útechy, vyslovené s láskou a potešením, ale od priateľov, ktorí k nemu prišli, sa mu dostalo len karhanie a výčitky, že trpí pre svoje hriechy, že ide o Boží trest. Pán Boh niekedy dopúšťa aj trápenie, aby vyskúšal človeka vo viere. Tak to bolo aj u Jóba. On v tejto skúške obstál, hoci vôbec netušil, že ho Pán Boh za vernosť veľmi odmení. O to pôsobivejšie vyznieva jeho úplné odovzdanie sa do Božej vôle, keď aj napriek výčitkám priateľov zostal Bohu verný… Pán Boh sa ani dnes nemení. Aj dnes môže dopustiť trápenie, ale nikdy nie preto, aby človeka zničil, ale aby ho priviedol k pokániu. On túži po tom, aby všetci ľudia boli zachránení z moci hriechu. Preto, keď trpíš, s pokorou vezmi svoj kríž a ver: Boh raní, ale aj hojí. Švihá, ale aj prijíma na milosť. Ako dobrý Otec chce nás, Svoje deti, priviesť k sebe. Aj teraz je stále s nami, a to nielen vtedy, keď žijeme šťastné dni, ale aj v dňoch nášho trápenia. Preto, keď ideš do nemocnice navštíviť chorého, prines mu nielen pokrmy pre telo, ale aj pre dušu, prines mu Božie Slove a istotu Božej lásky voči nemu! Poteš ho v chorobe a pripomeň mu, že Božia ruka je s ním a pracuje na jeho záchrane!
Modlitba: Pane Ježišu, Ty si predivný radca. Teba potrebujeme, aby sme povedali tie správne slová v správny čas. Veď naše ústa, aby sme potešili, kde treba potešiť a varovali pred hriechom, kde treba varovať. Amen.
Pieseň: ES 288
Autor: Ján Velebír st.


Spomínajte na Jeho divné skutky, ktoré robil, na znamenie a súdy Jeho úst. Žalm 105,5

Ježiš vzal tých päť chlebov a obe ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal a dával učeníkom chleby a učeníci zástupom. I jedli všetci, nasýtili sa. Matúš 14,19-20


Lukáš 13,10-17 :: Modlíme sa za: Babiná (Ho)