Zamyslenie na deň 31.10.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Pamiatka Reformácie
Nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus. 1.Korintským 3,11


Ezechiel 11,14-25

14 Vtedy mi zaznelo slovo Hospodinovo: 15 Človeče, o tvojich bratoch, tvojich príbuzných a o celom dome Izraela hovoria obyvatelia Jeruzalema: Sú ďaleko od Hospodina, nám je daná táto krajina do vlastníctva. 16 Preto povedz: Takto vraví Hospodin, Pán: Vskutku, ja som ich zahnal ďaleko medzi národy a rozptýlil som ich po krajinách, ale budem im svätyňou za krátky čas v krajinách, do ktorých prišli. 17 Preto povedz: Takto vraví Hospodin, Pán: Potom vás zhromaždím spomedzi národov a pozbieram vás z krajín, do ktorých ste boli rozptýlení; dám vám pôdu Izraela. 18 Keď tam prídu, odstránia z nej všetky jej mrzké a ohavné modly. 19 Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra; odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce mäsité, 20 aby chodili podľa mojich ustanovení, aby zachovávali moje nariadenia a plnili ich. Oni budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom. 21 Avšak na tých, ktorých srdce sa pridŕža ich mrzkých a ohavných modiel, na ich hlavu uvalím trest za ich cesty – znie výrok Hospodina, Pána.

22 Cherubi zdvihli svoje krídla a kolesá sa pohli zároveň s nimi, zatiaľ čo sláva Boha Izraela bola nad nimi. 23 Potom sláva Hospodinova odišla nahor z mesta a zastala na vrchu východne od mesta. 24 Potom ma duch zdvihol a prostredníctvom Ducha Božieho ma zaniesol vo videní do Chaldejska k zajatým. Potom odišlo odo mňa videnie, ktoré som mal. 25 Vyrozprával som zajatým všetko, čo mi Hospodin dal prežiť vo videní.


„Oni budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom.“ Dnešný utorok je pre nás výnimočný. S úprimnou vďakou, úctou, dojatím, s radosťou i pevnou vierou a nádejou si uvedomujeme, že sme v Božích rukách – ako jednotlivci, tak i celá cirkev. Dnes je 500 rokov odvtedy, čo sa začal dlhý proces duchovnej a mravnej obnovy kresťanskej cirkvi. Dr. Martin Luther, dovtedy vo verejnosti málo známy augustínsky mních, pribil na dvere zámockého chrámu vo Wittenbergu 95 téz proti predávaniu odpustkov a proti s tým spojeným bludom. Potom nasledovali roky duchovných zápasov, usilovnej práce, horlivého štúdia Biblie, množstvo napísaných kníh, prednášok, listov, nespočetne veľa kázní slova Božieho a veľa bojov za čistotu viery a cirkvi. V reformácii nešlo o revolučné nápady Martina Luthera a jeho spolupracovníkov, ale o Božie slovo, o slovo Ježiša Krista. Šlo o realizáciu Slova aj v zmysle nášho prorockého textu. Pretože, kde pôsobí Božie slovo, tam nastáva pohyb správnym smerom, nastáva nový život. Jedine Trojjediný Pán Boh má moc dať nového Ducha do vnútra človeka, odstrániť srdce kamenné, „zatvrdilé“ voči Jeho láske, milosti i Jeho svätej vôli a vložiť doň srdce mäsité, aby o všetkých nás platilo, že budeme chodiť podľa Jeho ustanovení, dnes i navždy, že budeme Jeho ľudom a On naším Bohom, Pánom a Spasiteľom. Amen.
Autor: Miloš Klátik
Pieseň: ES 278


Odstúp od zlého a rob dobre, hľadaj pokoj a snaž sa oň! Žalm 34,15

Prijímajte sa vospolok, ako nás aj Kristus prijal na oslávenie Boha. Rímskym 15,7


Matúš 5,2-10(11-12) :: Rímskym 3,21-28 :: Matúš 10,26b-33 :: MODLÍME SA ZA: Svätý Peter (Dn)