Zamyslenie na deň 1.11.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

NOVEMBER
Hospodin hovorí: Môj príbytok bude u nich, ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. Ezechiel 37,27


Ezechiel 12,1-16

1 Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo: 2 Človeče, bývaš uprostred domu vzdoru, ktorý má oči, aby videl, ale nevidí, má uši, aby počúval, ale nepočuje, lebo je domom vzdoru. 3 Ty však, človeče, zhotov si pútnický výstroj; vysťahuj sa akoby do zajatia vo dne pred ich očami a odsťahuj sa zo svojho miesta na iné miesto pred ich očami. Azda to pochopia, hoci sú domom vzdoru. 4 Svoj výstroj vynes ako výstroj do zajatia vo dne pred ich očami; večer vyjdi pred ich očami ako tí, čo idú do vyhnanstva. 5 Pred ich očami preraz stenu, a potom vyjdi cez ňu. 6 Pred ich očami vynášaj na pleci, za tmavej noci vyjdi a zakry si tvár, aby si nevidel zem, lebo som ťa dal za znamenie pre dom Izraela. 7 Vykonal som, ako mi bolo rozkázané: výstroj som vyniesol ako výstroj do zajatia vo dne a večer som vlastnoručne preboril stenu; za tmy som to vynášal, na pleci som niesol pred ich očami. 8 Potom mi za rána zaznelo slovo Hospodinovo: 9 Človeče, či sa ťa nespýtal dom Izraela, dom vzdoru: Čo robíš? 10 Povedz im: Takto vraví Hospodin, Pán: Tento výrok sa vzťahuje na knieža v Jeruzaleme i na všetkých z domu Izraela, ktorí tam bývajú. 11 Povedz: Ja som znamením pre vás. Ako som ja urobil, tak sa stane im: pôjdu do vyhnanstva ako zajatci. 12 A knieža, ktoré je uprostred nich, bude niesť svoj výstroj na pleci za tmy a odíde. Prerazí stenu, aby mohlo vyjsť. Zakryje si tvár, aby svojím zrakom nevidelo zem. 13 Rozostriem naň svoju sieť, bude chytené do mojich osídiel a dovediem ho do Babylonie, krajiny Chaldejcov; avšak neuvidí ju: tam zomrie. 14 Všetkých, ktorí sú okolo neho, jeho pomocníkov i všetky jeho húfy rozptýlim do všetkých vetrov; za nimi vytasím meč. 15 Potom poznajú, že ja som Hospodin, keď ich rozptýlim medzi národy a roztrúsim po krajinách. 16 Ponechám si z nich malý počet mužov, ktorí uniknú meču, hladu a moru, aby mohli rozprávať o všetkých svojich ohavnostiach medzi národmi, do ktorých prídu. Vtedy poznajú, že ja som Hospodin.


Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné, zverila líška svoje tajomstvo Malému princovi. Obyčajným zrakom sa totiž na veci dokážeme pozerať z nesprávneho uhla pohľadu, veci dokážeme selektovať, dokonca prehliadať. Často sa zameriavame na nepodstatné, na to, čo sa nás ani netýka a to, čo je skutočne dôležité, nám uniká. V dnešnom texte sa 7x spomína slovné spojenie „pred ich očami“. Prorok dostal od Hospodina dôležité poverenie, aby pred očami obyvateľov Jeruzalema osobným činom symbolizoval ich blížiaci sa exil. Pán však hneď na úvod konštatuje, že majú oči, ale nevidia, no dúfa, že azda pochopia, čo im chce zvestovať. Oni však nechceli vidieť, že sa blíži ich koniec. Dnes sme sa prebudili do vzácneho dňa, keď po oslavách 500. výročia reformácie očakávame niečo nové v našich životoch, zboroch, cirkvi. Verím, že milostivý Pán Boh má pre nás nové posolstvo, ukazujúc mnohé „pred našimi očami“. Dajme si pozor, aby sme to neprehliadli, hľadiac len do bohatej a vzácnej histórie, spoliehajúc sa sami na seba! Prosme Pána cirkvi s heslom tohto roka, aby nám On sám dal nové srdce a nového ducha, aby sme to dôležité, čo nám chce dnes zveriť, uvideli očami nášho srdca.
Autor: Hanka Peničková
Pieseň: ES 384


Chcete oklamať Hospodina, ako klamete človeka? Jób 13,9

Slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca. Židom 4,12


Efezským 5,25-32 :: MODLÍME SA ZA: Svit (Ta)