Zamyslenie na deň 29.6.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Príslovia 24,10-20

10 I keď si malátny v deň súženia a slabá je tvoja sila, 11 zachraňuj tých, ktorých vedú na smrť, a ušetri tých, ktorí sa tackajú na popravisko. 12 Ak povieš: Nevedeli sme o tom, Ten, kto skúma srdcia, Ten to pozoruje. Veď Ten, ktorý stráži tvoj život, Ten to vie, a odplatí človeku podľa toho, čo vykonal. 13 Syn môj, jedz med, lebo je dobrý, med z plástu je sladký tvojim ústam. 14 Vedz, že aj múdrosť je taká pre tvoju dušu. Ak ju nájdeš, máš budúcnosť. 15 Bezbožný, nerob úklady príbytku spravodlivého, nenič miesto, kde odpočíva, 16 lebo spravodlivý vstane, hoci by padol sedemkrát, bezbožní sa však rútia do nešťastia. 17 Neteš sa, ak padne tvoj nepriateľ, a ak sa potkne, nech ti srdce nejasá, 18 aby to Hospodin nevidel, aby sa Mu to neznepáčilo a aby neodvrátil svoj hnev od neho. 19 Nevzbĺkni hnevom proti zlosynom, nežiarli na bezbožných, 20 lebo zlý nemá budúcnosť, svieca bezbožných zhasne.


„Vedz, že aj múdrosť je taká pre Tvoju dušu. Ak ju nájdeš, máš budúcnosť.“ Príslovia sú ustálené slovné spojenia, ktoré obrazne pomenúvajú nejaký jav a prinášajú nám poučenie. Kniha prísloví je plná múdrych poučení. Pri ich čítaní však máme občas pocit, že niekedy nedávajú zmysel. Je potrebné uvedomiť si, že všetky majú svoj skrytý význam zdôrazňujúci bázeň a pokoru pred Hospodinom. Snažia sa nás viesť k pravej múdrosti a k naplneniu kresťanského života. Vyučujú nás, ako získať múdrosť, ako porozumieť rozličným napomenutiam a radám, ktoré má každý kresťan ovládať. Kniha prísloví nás vyučuje, že všetka múdrosť je od Boha. Ako máme spoznať túto múdrosť? Stačí jediné. Dôverovať Bohu! Boh je naša budúcnosť! „…ale hovoríme múdrosť Božiu v tajomstve, skrytú, ktorú predurčil Boh pred veky na našu slávu“ (1Kor 2,7; Jk 3,13-18).
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za Tvoju múdrosť! Odpusť, že z nej primálo čerpáme! Niekedy strácame zmysel, lebo máme myseľ naplnenú sebectvom. Daj nám zmúdrieť! Amen.
Pieseň: ES 626
Autor: Alenka Gombašanová


Potrestám vás podľa ovocia vašich skutkov – znie výrok Hospodinov. Jeremiáš 21,13

V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, časom svojím budeme žať. Galatským 6,9


Efezským 2,19-22 :: Modlíme sa za: Púchov (Tu)