Zamyslenie na deň 30.5.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Svätá Trojica. Sancta Trinitas
Milosť Pána Ježiša Krista, Božia láska a spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými! 2.Korintským 13,13


Rimanom 11,(32)33-36

(32 Lebo zavrel Boh všetkých do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zmiloval.)

33 Ó, hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej! Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a nepochopiteľné cesty Jeho. 34 Veď kto poznal myseľ Pánovu, alebo kto Mu bol radcom? 35 Alebo kto prv dal Jemu, aby mu bolo treba odplatiť? 36 Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.


Náš Boh – v mojom srdci. V roku 1641 René Descartes upozornil, že „taká samozrejmá myšlienka, ako že dva plus dva sú štyri, nemusí mať žiadnu realitu mimo ľudskej mysli.” Podobná logika platí aj v našom vzťahu k Pánu Bohu. Tu počúvame: „Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty – znie výrok Hospodinov“. To, čo sa nám zdá správne, nemusí byť správne v Božích očiach. To, čo sa nám zdá potrebné, nemusí byť potrebné u Pána Boha. To, čo je pre nás vzácne, nemusí byť vzácne u Boha. Blahoslavený je človek, ktorý si túto nelogickú logiku vzťahov uvedomí a Hospodinovu vôľu prijíma bez výhrad. To je svedectvo viery, ktorá neprepočítava správnosť Božích rozhodnutí, ale pokorne vyznáva: „Pán môj a Boh môj!“ Ten istý jeden Boh, Tvorca „všehomíra“, Ten istý milujúci – stelesnená láska zjavená nám v Kristovi a Ten istý pre nás vždy prítomný v Duchu Svätom po všetky časy. Ten istý jeden v troch osobách. Jemu nech je sláva naveky!
Pieseň: ES 628
Autor: Ján Hruška


Potešil si ma, Hospodin, svojimi skutkami; plesám nad dielami tvojich rúk. Žalm 92,5

Apoštoli s veľkou mocou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť. Skutky apoštolov 4,33


Ján 3,1-8(9-13) :: Izaiáš 6,1-8(9-13) :: Žalm 29 :: Modlíme sa za: Mládež pre Krista