Zamyslenie na deň 31.5.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 4,23-31

23 Len čo ich prepustili, prišli k svojim a oznámili im, čo im povedali veľkňazi a starší. 24 Keď to títo počuli, jednomyseľne zvolali k Bohu povzneseným hlasom: Pane, Ty si Boh, ktorý stvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich. 25 Ty si hovoril Duchom Svätým ústami svojho služobníka Dávida, nášho otca: Prečo sa búrili národy a ľudia zmýšľali daromné veci? 26 Králi zemskí povstali a kniežatá sa spolčili proti Pánovi a Pomazanému! 27 Naozaj, proti Tvojmu svätému Služobníkovi, ktorého si pomazal, spolčili sa v tomto meste Herodes a Pontský Pilát s pohanmi a s izraelským ľudom, 28 aby vykonali, čo Tvoja ruka a Tvoja rada predurčila, aby sa stalo. 29 A teraz, Pane, všimni si ich hrozby a svojim služobníkom pomáhaj smelo vyznávať Tvoje slovo, 30 vystierajúc svoju ruku, aby sa uzdravovania, znamenia a zázraky diali menom Tvojho svätého Služobníka Ježiša. 31 A keď sa takto modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetci boli naplnení Duchom Svätým a smelo hovorili slovo Božie.


Aký si kresťan? Aké ste spoločenstvo? Pomenovanie „kresťan“ sa prvýkrát objavilo v cirkevnom zbore, ktorý založil apoštol Pavol v Antiochii. Znamená Kristovec, teda patriaci Kristovi. Každý z nás, kto sa hlási ku kresťanstvu, má možnosť skontrolovať si, či to je skutočne pravda. Myslím to, či patríme Ježišovi. Môžeme tak urobiť na základe Biblie. Kristovec: – – 1. Žije v úzkom, dôvernom zväzku priateľstva s ostatnými bratmi a sestrami v cirkevnom zbore, kde sa zdieľa aj s dobrými, aj zlými životnými situáciami. – – 2. Vedie dôverný modlitebný život v rámci spoločenstva domáceho cirkevného zboru. Spolu hľadajú aj silu ďalej svedčiť o Pánovi Ježišovi, aby ďalší neveriaci ľudia mohli uveriť. – – 3. Hlavnou náplňou a cieľom spoločenstva je misia, t.j. zvestovanie evanjelia nášho Pána Ježiša Krista a budovanie samotného spoločenstva v kvalitnom živote s Pánom. – – 4. Pri takomto živote cirkevného zboru spoločne prežívame často až nadprirodzené usmerňovanie od Pána Boha (v texte sa zatriasla modlitebňa a kresťania smelo zvestovali slovo Božie). – – Ako je to s tebou? A ako je to s našimi cirkevnými zbormi? Je uvedený text Písma pre nás kontrolkou, ktorá nám priniesla pocit spokojnosti? Ak áno, vďaka Bohu! Ak nie, je len jediná možnosť pred Hospodinom, našim Bohom: Úprimné pokánie a zmena života podľa uvedeného textu a Písma Svätého.
Modlitba: Odpusť, Bože, že si niekedy privlastňujeme meno kresťan bez toho, aby sme boli Tvojím skutočným vlastníctvom. Veď nás Tvojím Duchom k poslušnosti plnej lásky k Tebe a blížnym. Amen.
Pieseň: ES 269
Autor: Stanislav Gurka


Takto hovorí Hospodin: „Zachovajte právo a vysluhujte spravodlivosť, lebo blízko je moja spása, už príde, a moja spravodlivosť sa ukáže.“ Izaiáš 56,1

Hľa, teraz je príhodný čas, hľa, teraz je deň spásy! 2.Korintským 6,2


2.Mojžišova 3,13-20 :: Modlíme sa za: Liptovská Kokava (Lo)