Zamyslenie na deň 30.5.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 4,32-37

32 A to množstvo veriacich bolo jedno srdce a jedna duša: a nikto z toho, čo mal, nič nepokladal za svoje, ale všetko im bolo spoločné. 33 Apoštolovia však veľmi mocne vydávali svedectvo o vzkriesení Pána Ježiša a veľká milosť spočinula na nich na všetkých; 34 medzi nimi totiž nikto nebol núdzny, lebo všetci, ktorí mali polia alebo domy, predávali ich, a čo utŕžili, prinášali, 35 skladali apoštolom k nohám a každému nadelili, koľko potreboval. 36 Tak Jozef, ktorému apoštolovia dali prímenie Barnabáš – v preklade znamená: Syn potešenia – levíta, rodom z Cypru, 37 ktorý mal pole, predal ho a peniaze priniesol a položil apoštolom k nohám.


Ideálny cirkevný zbor? Aké krásne to bolo na začiatku kresťanskej cirkvi! Mnohí a iste aj celkom rozdielni ľudia boli „jedno srdce a jedna duša.“ Na celý rad otázok typu: „ako to vtedy bolo možné a prečo sa nám to dnes ani pri najlepšej snahe nedarí,“ sa odpovede črtajú v slovách (v. 33): „Apoštolovia však veľmi mocne vydávali svedectvo o vzkriesení Pána Ježiša. Slovo o Božej láske v Jeho ukrižovanom a vzkriesenom Synovi menilo najprv ich samých. Ďalej konal Ten, ktorému do rúk odovzdali celý svoj život. Tí, ktorí milujú Otca nebeského, svojho Pána „z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle“, považujú za samozrejmé preukazovať i lásku k blížnym. Zdieľať sa so všetkým. Jeruzalemskí kresťania vieru premieňali na skutočnosť: „…nikto z toho, čo mal, nič nepokladal za svoje“… – – Zamyslime sa nad tým, aký je náš vzťah k majetku, k hmotným veciam! V akom vzťahu je moja viera s tým, čo vlastním? Ako s ním nakladám? Nezabúdajme, že je tu stále niečo omnoho cennejšie, než všetko pozemské bohatstvo! – – S pokorou vyznávame, nebeský Otče, že sa o nás, nehodných, staráš a mnohými darmi nás požehnávaš. Nauč nás správne nakladať so všetkým, čo máme a počítať s tým, že raz pred Tebou vydáme počet zo svojho šafárenia! Amen.
Autor: Ondrej Peťkovský
Pieseň: ES 258


Ja, Hospodin, povolal som ťa ku spáse, aby si otváral oči slepým a vyvádzal väzňov zo žalára a z väzenia tých, čo sedia v tme. Izaiáš 42,6.7

Pamätajte na väzňov, akoby ste boli s nimi väznení, a na trpiacich, veď aj vy ste v tele. Židom 13,3


1. Jána 4,1-6:: MODLÍME SA ZA: Limbach (Ba)