Zamyslenie na deň 29.5.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 4,23-31

23 Len čo ich prepustili, prišli k svojim a oznámili im, čo im povedali veľkňazi a starší. 24 Keď to títo počuli, jednomyseľne zvolali k Bohu povzneseným hlasom: Pane, Ty si Boh, ktorý stvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich. 25 Ty si hovoril Duchom Svätým ústami svojho služobníka Dávida, nášho otca: Prečo sa búrili národy a ľudia zmýšľali daromné veci? 26 Králi zemskí povstali a kniežatá sa spolčili proti Pánovi a Pomazanému! 27 Naozaj, proti Tvojmu svätému Služobníkovi, ktorého si pomazal, spolčili sa v tomto meste Herodes a Pontský Pilát s pohanmi a s izraelským ľudom, 28 aby vykonali, čo Tvoja ruka a Tvoja rada predurčila, aby sa stalo. 29 A teraz, Pane, všimni si ich hrozby a svojim služobníkom pomáhaj smelo vyznávať Tvoje slovo, 30 vystierajúc svoju ruku, aby sa uzdravovania, znamenia a zázraky diali menom Tvojho svätého Služobníka Ježiša. 31 A keď sa takto modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetci boli naplnení Duchom Svätým a smelo hovorili slovo Božie.


„A keď sa takto modlili, zatriaslo sa miesto… naplnení Duchom Svätým… hovorili slovo Božie.“ Kresťania vo svojom živote môžu i majú prežívať protivenstvá pre vieru v Ježiša Krista. Meno Ježiš totiž vytvára v srdci neveriaceho často odpor. Wilhelm Busch, odvážny a verný svedok evanjelia, počas Hitlerovej ríše vo svojej knihe „Ježiš náš osud“ spomína, ako meno Ježiš často pohoršovalo poslucháčov. Raz pri stretnutí s dvomi mužmi v meste si vypočul: „To je farár Busch! Celkom správny chlapík. Len – nanešťastie – má svoje muchy! …vždy hovorí o Ježišovi!“ Na to W. Busch radostne zvolal: „To nie je mucha! Na Ježišovi sa rozhodne, či budete v pekle alebo v nebi.“ – – Čo robiť vtedy, ak znášame protivenstvo pre Ježišovo meno vo svojej rodine, v škole, v práci? Hovor a modli sa! Pán Ježiš, ktorého miluješ a nasleduješ, ti dá silu Ducha Svätého, aby zvesť a svedectvo o viere v Neho nezmĺklo, ale stále znelo. Príď do spoločenstva veriacich, do cirkevného zboru a spolu s inými pros o Jeho silu k svedectvu. Modlitba spoločenstva má zasľúbenie (Mt 18,19-20; Sk 16,25n). Povedz to jednoduchými slovami, čo prežívaš, dôveruj Jeho moci. – – Pane, prosíme Ťa, nedaj, aby sme mysleli len na to, čo sme vykonali my, ale veď nás k stálej vďačnosti za všetko, čo si za nás vykonal Ty. Amen.
Autor: Zuzana Peťkovská
Pieseň: ES 280


Ty žehnáš spravodlivého, ó Hospodine; láskavosťou kryješ ho ako štítom. Žalm 5,13

Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. Židom 4,16


Ezechiel 11,14-20:: MODLÍME SA ZA: Levoča (Ta)