Zamyslenie na deň 30.4.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 14,13-23

13 Nesúďme sa teda navzájom, ale radšej súďte tak, aby ste bratovi nezavdali príčinu urážať sa alebo pohoršovať. 14 Viem, a som presvedčený v Pánovi Ježišovi, že samo osebe nič nie je nečisté. Len tomu je niečo nečisté, kto to za nečisté pokladá. 15 Lebo ak je tvoj brat zarmútený pre pokrm, nepokračuješ podľa lásky. Nepriveď svojím pokrmom do zahynutia toho, za ktorého Kristus umrel. 16 Nech teda nebude potupované vaše dobro. 17 Lebo kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. 18 Kto teda slúži Kristovi, je milý Bohu a v úcte u ľudí. 19 Preto snažme sa o to, čo vedie k pokoju a vzájomnému budovaniu. 20 Pre pokrm neskaz dielo Božie! Všetko je síce čisté, ale je na škodu človeku, ktorý ho požíva s pohoršením. 21 Dobre je nejesť mäso a nepiť víno a nerobiť, na čom sa brat uráža. 22 Vieru, ktorú máš, zachovaj pre seba pred Bohom. Blahoslavený, kto nesúdi sám seba v tom, čo uznáva za správne. 23 Kto však má pochybnosti, keď (niečo) požíva, odsúdený je preto, že to nepožíva z viery. A všetko, čo nie je z viery, je hriech.


Sloboda. Temer tridsať rokov uplynulo od významných politických a spoločenských zmien, ktoré sa v nemalej miere dotkli kultúrneho, národného, hospodárskeho, ale i náboženského života Slovákov. O tom, ako sme tento čas využili, či nevyužili na prospech cirkvi, či budovanie kráľovstva Božieho tu, na zemi, by sme mohli hovoriť veľmi dlho. Vieme však, že tú skutočnú slobodu do nášho života prináša náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus. On, ktorý za nás umieral a kvôli nám i z mŕtvych vstal. Aby nás oslobodil od všetkého, čo nás zväzuje, zotročuje, rozdeľuje… Pavel nám aj dnes pripomína, aká veľká vec je sloboda. V Kristovi sme a môžeme byť slobodní. Pre Jeho kráľovstvo nie je dôležitý pokrm, ani nápoj – nič z tohto pozemského. Božie kráľovstvo je spravodlivosť, pokoj a radosť. Pavel prosí kresťanov o jedno: „Snažme sa o to, čo vedie k pokoju a vzájomnému budovaniu.“ Zdá sa, že toto jeho napomenutie je viac ako aktuálne aj pre cirkev v 21. storočí. V mnohom rozdelenú, no predsa Kristovu… On za ňu trpel i zomieral. Lebo ju miloval. Aby ju napokon priviedol k posväteniu, „očistiac ju kúpeľom vody skrze slovo“ a aby si postavil „cirkev slávnu, bez poškvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného…“ (Ef 5,25-27). Snažme sa o takúto cirkev v slobode, ktorú sme prijali ako dar od Pána!
Modlitba: Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že Cirkev je Tvojou nevestou. Odpusť, že niekedy hovoríme o „našej cirkvi“, hoci ona celá patrí Tebe. Daj nám lásku, ktorá prekračuje hranice ľudských predpisov a zvyklostí, aby sme sa radovali z Teba a každého kresťana. Amen.
Pieseň: ES 260
Autor: Jozef Pacek


Nekrivdite si navzájom; ale bojte sa svojho Boha. 3.Mojžišova 25,17

Ježiš hovorí: Dal som vám totiž príklad, aby ste aj vy činili tak, ako som vám ja učinil. Ján 13,15


Jób 42,7-13(14-17) :: Modlíme sa za: Moravské Lieskové (Po)