Zamyslenie na deň 29.4.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 14,1-12

1 Slabého vo viere sa ujímajte, (a) nie, aby ste posudzovali jeho zmýšľanie. 2 Jeden verí, že môže všetko jesť; slabý je len zeleninu. 3 Kto je (všetko), nech nepohŕda tým, kto neje (všetko), a kto neje (všetko), nech nesúdi toho, čo (všetko) je. Veď Boh ho prijal. 4 Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On svojmu Pánovi stojí, alebo padá. Ale bude stáť, lebo Pán má moc udržať ho. 5 Niekto súdi, že jeden deň je viac ako druhý; iný zas súdi, že všetky dni (sú rovnaké). Len nech je každý úplne presvedčený o svojom. 6 Kto zachováva (niektorý) deň, Pánovi ho zachováva, a kto nezachováva (niektorý) deň, Pánovi ho nezachováva. A kto je (všetko), Pánovi je, lebo Bohu ďakuje; kto však neje (všetko), Pánovi neje, a tiež Bohu ďakuje. 7 Nikto z nás totiž nežije sebe a nikto sebe neumiera. 8 Lebo ak žijeme, Pánovi žijeme, ak umierame, Pánovi umierame. A tak či žijeme, či umierame, Pánovi sme. 9 Veď práve na to Kristus umrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvymi aj nad živými. 10 Prečo teda súdiš brata? Alebo ty zase, prečo pohŕdaš bratom? Veď všetci sa postavíme pred súdnu stolicu Božiu, 11 lebo je napísané: Akože som živý, hovorí Pán, každé koleno bude kľakať predo mnou a každý jazyk bude vyznávať Boha. 12 Tak teda každý z nás (Bohu) vydá počet za seba.


Rozdelenie. Už v prvých rokoch a desaťročiach existencie kresťanskej cirkvi dochádzalo k mnohým rozdeleniam. Primárnym problémom bol zaiste fakt, že jednu skupinu tvorili kresťania židovského pôvodu, druhou boli kresťania pôvodu pohanského. Dnes čítame o tom, ako Pavel opäť upozorňuje na skryté riziká, ktoré so sebou prinášajú delenia na „slabých“ a “silných“ vo viere, zachovávajúcich, či nezachovávajúcich deň Pánov. To vyústilo do vzájomného pohŕdania a odsudzovania pre to, či ono. Pavel rieši tento problém veľmi citlivo a pritom zdôrazňuje: „Nepohŕdajte slabými!“ Lebo práve voči slabým je potrebné preukázať skutočnú, a nie len zdanlivú silu… Nijaký skutočný kresťan predsa nemôže znevažovať toho, kto je vo viere slabý. Práve naopak! Úlohou každého kresťana – a to platilo vtedy rovnako, ako dnes – je slabšiemu pomáhať, aby aj on rástol vo viere. Pretože nie my, ale Pán bude súdiť. To On bude posudzovať stupeň mojej i tvojej viery. Ak sme slabí vo viere, nebojme sa o vieru prosiť! Ak si myslíme, že sme silní, pamätajme najskôr na Pavlove slová: „Kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol“ (1Kor 10,12) a potom: Modlime sa za slabých, buďme im oporou a vzorom! Nech nám v tom aj dnes pomáha Pán!
Modlitba: Pane Ježišu, ďakujeme, že nás spájaš do jedného tela, ktoré si má pomáhať. Ďakujeme, že nám dávaš lásku, aby sme sa navzájom prijímali a posilňovali. Prosíme, odpusť nám všetky zlyhania a upevňuj v spolupráci. Amen.
Pieseň: ES 568
Autor: Jozef Pacek


Lebo Boh každé dielo privedie na súd, i každú tajnú vec, či je dobrá alebo zlá. Kazateľ 12,14

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Matúš 5,8


1.Mojžišova 32,22b-32 :: Modlíme sa za: Mokrá Lúka (Ge)