Zamyslenie na deň 30.3.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Veľký piatok. Parasceve
Lebo tak Boh miloval svet, že Svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Ján 3,16


Ján 19,16b-30

16 A oni prevzali Ježiša.
17 I niesol si sám kríž a šiel na miesto, ktoré sa menovalo Lebečné miesto a po hebrejsky Golgota. 18 Tam Ho ukrižovali a iných dvoch s Ním, z jednej aj z druhej strany, a v prostriedku Ježiša. 19 Pilát napísal aj nápis a dal vyvesiť na kríž. A napísané bolo: Ježiš Nazaretský, kráľ židovský. 20 Tento nápis čítalo mnoho Židov, pretože miesto, kde ukrižovali Ježiša, bolo blízko mesta; a nápis bol hebrejský, latinský a grécky. 21 I povedali veľkňazi Pilátovi: Nepíš: Kráľ židovský, ale že On povedal: Kráľ židovský som! 22 Ale Pilát odpovedal: Čo som napísal, napísal som. 23 Vojaci, keď ukrižovali Ježiša, vzali Jeho rúcho, rozdelili ho na štyri čiastky, každému vojakovi po jednej, (a vzali) aj spodný odev. A spodný odev nebol zošívaný, ale od vrchu vcelku utkaný. 24 Preto si povedali: Netrhajme ho, ale losujme, čí bude; aby sa naplnilo Písmo: Rozdelili si moje rúcho a o môj odev losovali. Vojaci teda tak spravili. 25 Pri kríži Ježišovom stáli Jeho matka a sestra Jeho matky, Mária Kleofášova a Mária Magdaléna. 26 Keď Ježiš uvidel matku a vedľa nej stáť učeníka, ktorého miloval, riekol matke: Žena, ajhľa, tvoj syn! 27 Potom riekol učeníkovi: Ajhľa, tvoja matka! A od tej hodiny prijal ju učeník k sebe.

28 Potom vidiac, že je už všetko dokonané, aby sa naplnilo Písmo, povedal Ježiš: Žíznim! 29 A bola tam nádoba plná octu. Hubku teda, plnú octu, nasadili na yzopovú tyč a podali Mu k ústam. 30 Ako Ježiš okúsil ocot, riekol: Dokonané! A nakloniac hlavu, odovzdal Ducha (Bohu).


Láska napĺňa zákon. Včera sme Pána Ježiša opustili osamoteného a pripraveného zomrieť, po márnom „boji“ pohana Piláta so židovskými veľkňazmi, strážcami a neskôr ľudom zhromaždeným na Litostrotose. Dnes po Svojom boku získal dvoch partnerov. Zločincov, ktorí si zaslúžili smrť. Skutočne – symbolické posolstvo. Boh milosti a lásky ešte aj v posledných okamihoch života obklopený bolesťou, nenávisťou, posmechom a hriechom. Veď ako inak… do dnešných dní je mnohokrát za dobré odplatou zlo. Pilát Mu dáva pribiť nad hlavu tabuľku, ktorá po grécky, latinsky a hebrejsky kričí do sveta, že toto je ten Ježiš. Ježiš z Nazareta, ktorý vstupuje do Jeruzalema ako kráľ židov. Ježiš, ktorý uzdravoval, vyučoval, kriesil, dával nádej, a preto musí zomrieť. Musí zomrieť, lebo priniesol do sveta Lásku, ktorá naplnila zákon. A Láske sa nedá rozkázať, nedá sa ju spútať do poučiek, príkazov – Lásku treba len zažiť. V dnešný deň, kedy prichádzame pod kríž a vidíme zomierať Krista na dreve hanby, vidíme aj Lásku. Lásku, ktorou Boh miluje do dnešných dní svet. Miluje nás viac, ako ktorékoľvek Svoje stvorenie. A preto zomiera Jeho Syn na Golgote. Aby sme mohli zažiť Jeho Lásku, ktorá je bez podmienok, ktorá je čistá, ako On sám. Lásku, ktorá prekonáva brány zatratenia, aby priniesla nový život stratenej ovečke.
Autor: Marián Krivuš
Pieseň: ES 644


Potom Mojžiš vystrel ruku nad more a Hospodin zaháňal more silným východným vetrom celú noc. 2.Mojžišova 14,21

Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké iné stvorenstvá nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Rímskym 8,38-39


Ján 19,16-30 :: 2.Korintským 5,(14b-18)19-21 :: Židom 9,15.26b-28 :: Modlíme sa za: Veľký Krtíš (No)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby