Zamyslenie na deň 29.3.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zelený štvrtok. Dies Viridum
Pamiatku spravil Svojim divným skutkom, Hospodin milostivý je a milosrdný. Žalm 111,4


Ján 19,1-16a

1 Pilát vzal teda Ježiša a dal Ho zbičovať. 2 Vojaci uplietli veniec z tŕnia, položili Mu ho na hlavu, obliekli Ho do šarlátového plášťa 3 a prichádzajúc k Nemu hovorili: Buď pozdravený, kráľ židovský! a bili Ho po tvári. 4 Potom Pilát znovu vyšiel a hovoril im: Ajhľa, vyvediem vám Ho, aby ste poznali, že nenachádzam na Ňom vinu. 5 Vyšiel teda Ježiš s tŕňovým vencom a v šarlátovom plášti. A (Pilát) im povedal: Ajhľa, človek! 6 Ale ako veľkňazi a strážcovia uzreli Ježiša, krikom volali: Ukrižuj Ho, ukrižuj! Pilát im povedal: Vezmite Ho vy a ukrižujte, lebo ja nenachádzam na Ňom vinu. 7 Odpovedali mu Židia: My máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za Syna Božieho. 8 Keď to Pilát počul, bál sa ešte väčšmi; 9 znovu vošiel do vládnej budovy a povedal Ježišovi: Skadiaľ si? Ježiš mu však neodpovedal. 10 Pilát Mu teda povedal: Nehovoríš so mnou? Či nevieš, že mám moc prepustiť Ťa a mám moc ukrižovať Ťa? 11 Odpovedal Ježiš: Nemal by si moc nado mnou, keby ti nebolo dané zhora; preto, kto ma tebe vydal, väčší hriech má. 12 Od tej chvíle snažil sa Ho Pilát prepustiť, ale Židia kričali a volali: Keď toho prepustíš, nie si priateľ cisárov, lebo každý, kto sa vydáva za kráľa, protiví sa cisárovi. 13 Keď teda Pilát počul tieto slová, vyviedol Ježiša, posadil sa na súdnu stolicu na mieste, ktoré sa volalo Litostrotos, po hebrejsky Gabbata. 14 Bol prípravný deň na veľkonočné slávnosti a bolo asi šesť hodín. I povedal Židom: Ajhľa, váš kráľ! 15 Ale oni skríkli: Preč s Ním, preč, ukrižuj Ho! Hovorí im Pilát: Vášho kráľa ukrižovať? Veľkňazi odpovedali: Nemáme kráľa, len cisára! 16 Nato im Ho teda vydal, aby Ho ukrižovali.


Príprava na smrť. Čo myslíte… treba sa na smrť pripraviť? Či je lepšie, keď príde chvíľa smrti nečakane, ako zlodej v noci, a my odrazu nebudeme? Ľudia hovoria, že takú náhlu smrť, že zrazu zaspím v posteli z ničoho nič, bez trápenia a naraz si „treba zaslúžiť“. Je to správny názor? My sme práve v Božom slove čítali, že Kristus sa na smrť pripravoval. Vedel o nej a nebol zaskočený, že prichádza. Podľa ľudského vnímania si teda asi „pokojnú, ľahkú a nečakanú smrť“ nezaslúžil. Ako je to teda?

Tak, ako Kristus pripravoval učeníkov na Svoj odchod spojený s utrpením, aj my by sme mali pamätať na to, že sa raz vyberieme na cestu do večnosti. A nemali by sme byť zaskočení udalosťou vlastnej smrti. Mali by sme sa pripravovať vydať počet. Kristus trpí za náš hriech. On – čistý, bez poškvrny – trpí, pretože človek túžil po ovocí poznania dobra a zla. Zomiera, aby človeku priniesol pokoj. Jeho príprava na túto udalosť je pre nás evanjeliom o láske. Ani najväčšie utrpenie nás nemusí odtrhnúť od Pána Boha. Ak máme vieru. Vieru, že Kráľ pretrpel aj moje utrpenie. Vieru, že Baranček aj môj hriech vynáša na kríž. Vieru, že Vzkriesený rozbil brány večnej smrti aj môjho hrobu. A na toto sa treba v živote pripravovať. Vydať počet a nebyť zaskočený. Nekráčať v klamstve, že som nesmrteľný v spomienkach svojich blízkych. Áno, túžime po pokojnom odchode, ale ten príde iba vtedy, keď budeme zmierení s Bohom a ľuďmi.
Autor: Marián Krivuš
Pieseň: ES 301


Mne patria všetky osoby. Ezechiel 18,4

Ježiš hovorí: V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Ján 14,2


Ján 13,1-15(34-35) :: 1.Korintským 11,23-26 :: 1.Korintským 10,16-17 :: Modlíme sa za: Veľký Grob – Čataj (Ba)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby