Zamyslenie na deň 29.12.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 3,13-17

13 Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu ku Jánovi, aby sa mu dal pokrstiť. 14 On Mu však odporoval a povedal: Ja by som sa mal dať pokrstiť Tebe, a Ty prichádzaš ku mne? 15 Ale Ježiš mu povedal: Nechaj to teraz! Lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť. Povolil Mu teda. 16 Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody, a hľa, otvorili sa nebesá a videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval ako holubica a prichádzal na Neho. 17 A hľa, z neba bolo počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.


Citliví na Boží hlas. Ján bol prorok, ktorý ohlasoval, že čoskoro príde Boží Syn. Vyzýval ľudí, aby skúmali svoje srdcia, vyznávali hriechy a krstom očistení očakávali príchod Spasiteľa. – – V tých dňoch prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu, aby sa dal Jánovi tiež pokrstiť. Zaradil sa medzi tých, ktorí vyznávali svoje previnenia. Napriek tomu, že On – jediný čistý – pokánie nepotreboval! Kvôli našej záchrane sa znížil k nám, aby zdieľal naše životy, aby vzal na seba naše viny a biedy. Jánovým krstom Ježiš prijal účasť v našom spoločenstve hriešnych ľudí. Stal sa naším zástupcom. – – Keď Ježiš vystúpil z rieky, otvorili sa nebesá a Duch Svätý zostúpil na Neho. A bolo počuť hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.“ Boh sa priznal k Svojmu vyvolenému Synovi a v Ňom sa priznal aj k nám. Od čias, keď Ježišovi učeníci začali krstiť, je Duch Svätý pečaťou Božej prítomnosti. Ježišovým krstom sa stávame súčasťou spoločenstva cirkvi – Kristovho tela. Krst Svätý nás utvrdzuje, že aj my sme Božie milované deti, citlivé na Otcov hlas, pozývané do nového života. Pane, v hluku tohto sveta, daj aj nám počuť Tvoj hlas, aby nás mocné Božie Slovo vo viere posilňovalo a privádzalo ku spáse! Amen.
Autor: Dagmar Fassingerová
Pieseň: ES 293


Nebuďte smutní, lebo radosť z Hospodina je vašou silou. Nehemiáš 8,10

Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere. Rímskym 15,13


1.Jána 4,11-16a :: Modlíme sa za: Púchov (Tu)