Zamyslenie na deň 30.11.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

IZAIÁŠ 60,1-14

1  Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vychádza nad tebou.   2  Lebo, hľa, tma kryje zem a temnota národy, ale nad tebou vychádza Hospodin a Jeho sláva sa zjavuje nad tebou.   3  Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou.   4  Pozdvihni oči a pozri: všetci sa zhromaždia a prídu k tebe; tvoji synovia prídu zďaleka a tvoje dcéry v náručí budú nosené.   5  Potom uvidíš a budeš žiariť, začuduje sa ti a poteší srdce, lebo poklady mora sa k tebe obrátia, bohatstvo národov príde k tebe.   6  Množstvo tiav ťa zaplaví, mladé ťavy z Midjanu a Éfy; všetci zo Sáby prídu, donesú zlato a kadidlo a hlásať budú chvályhodné skutky Hospodinove.   7  Všetky kédarské stáda zhromaždia sa k tebe, barany nebájótské budú ti slúžiť, vystúpia na môj oltár ako milá obeť, a tak ozdobím svoj nádherný dom.   8  Kto sú títo, čo sa zlietajú ako oblak a ako holuby do svojich holubníkov?   9  Veď na mňa budú čakať ostrovy, najprv taršíšske lode, aby zďaleka dopravili tvojich synov i svoje zlato a striebro s nimi – pre meno tvojho Boha, Hospodina, a pre Svätého v Izraeli, lebo ťa robí slávnym.  10  Cudzozemci vystavajú tvoje hradby a ich králi ti budú posluhovať. Lebo som ťa bil vo svojom hneve, ale vo svojej priazni som sa zľutoval nad tebou.   11  Tvoje brány budú ustavične otvorené, vo dne ani v noci ich nebudú zatvárať, aby ti mohli prinášať bohatstvo národov a privádzať svojich kráľov.   12  Lebo národ i kráľovstvo, ktoré ti nebude slúžiť, zahynie, a pohania budú iste vyhubení.   13  K tebe spoločne príde sláva Libanonu, cyprusy, jasene a smreky na ozdobenie miesta mojej svätyne; tak uctím miesto svojich nôh.   14  Synovia tvojich utláčateľov prídu k tebe zohnutí, a budú sa ti klaňať k nohám tí, čo pohŕdali tebou, a nazvú ťa mestom Hospodinovým, Sionom Svätého v Izraeli.


Pán Ježiš – Svetlo sveta. Súčasný – i prorokov – stav vo svete je opísaný slovami: „Tma kryje zem a temnota národy.“ Je to stav sveta po páde do hriechu. Ide o duchovnú temnotu, ktorá pokryla celú zem. Ide o dobro a zlo, o lásku a sebectvo, o dobré a zlé vzťahy medzi ľuďmi. Aj keď sa už vyše 2000 rokov zvestuje radostná správa o záchrane v Pánovi Ježišovi – správa o Svetle, predsa sa zdá, akoby sa duchovná temnota čoraz viac rozmáhala. Ale prorok videl dobre – Svetlo prišlo a stále prichádza do temnoty hriechu tohto sveta v Pánovi Ježišovi Kristovi. ON je tým Svetlom sveta. ON je tým prvým lúčom Svetla a ON osvecuje už vyše 2000 rokov dušu človeka. A tak to bude až do konca sveta, kedy to svetlo v Ježišovi zaplaví zem a zaplaví dušu každého človeka a zrazu všetci precitnú a uvidia Zj 1,7-8 a poznajú a skloní sa každá pýcha: „Akože som živý, hovorí Pán, každé koleno bude kľakať predo mnou a každý jazyk bude vyznávať Boha“ (Rím 14,11). Ako je to so mnou? Som pripravený/á na stretnutie s Pánom Ježišom? Mám dnes – teraz – istotu spasenia? V liste Rímskym 10,9-10 čítame: „Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený; lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie.“ Vyznaj Pánovi pánov a Kráľovi kráľov svoje hriechy! Pozvi Ho dnes do svojho života – možno prvýkrát, možno nanovo! Odovzdaj Mu celé svoje srdce, každú oblasť života a svetlo Jeho lásky zaplaví tvoju dušu!
Autor: Slávka Jankurová
Pieseň: ES 286


Nepustím ťa, iba ak ma požehnáš. 1.Mojžišova 32,27

V modlení vytrvajte, bdejte pri ňom a dobrorečte! Kolosenským 4,2


KOLOSENSKÝM 1,9-14 :: MODLÍME SA ZA: SIRK (GE)