Zamyslenie na deň 29.11.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

IZAIÁŠ 59,15B-21

Hospodin to videl, a nepáčilo sa Mu, že nieto práva.   16  Videl, že nieto nikoho, a užasol, že nikto nezasiahne. Tu pomohlo Mu Jeho rameno a Jeho spása Ho podoprela.   17  Obliekol si spravodlivosť ako pancier a prilbu spásy na hlavu, zaodial sa rúchom pomsty ako šatom a prikryl sa rozhorčením sťa plášťom.   18  Odplatí celkom podľa skutkov: svojim protivníkom hnevom a svojim nepriateľom odplatou; aj ostrovom dá odplatu.   19  Potom sa budú báť mena Hospodinovho od západu a Jeho slávy od východu slnka, lebo On príde ako dravý prúd, ktorý vietor Hospodinov poháňa.   20  Ale pre Sion príde ako Vykupiteľ, aj pre tých, ktorí sa v Jákobovi odvrátili od priestupku – znie výrok Hospodinov.   21  Toto je moja zmluva s nimi, hovorí Hospodin: Môj duch, ktorý je na tebe, a moje slová, ktoré som ti vložil do úst, neodídu z tvojich úst, ani z úst tvojho potomstva, ani z úst detí tvojho potomstva odteraz nikdy viac – hovorí Hospodin.


Kto nás zbaví zla? Túto otázku si kladie mnoho ľudí. V dobe vzniku nášho biblického textu sa mnohí radšej prispôsobili zlu, urobili akýsi kompromis, ako by mali ísť s pravdou von. Zlo nepomenovali zlom ani hriech hriechom. Snažili sa zmierniť hrany, ale to nešlo. Keď sa na to pozeral Hospodin, videl, že nikto nechce bojovať proti zlu. Doslova zostal v úžase. To nie je vyjadrením Božej bezmocnosti, ale kritického stavu, do ktorého dospela Izaiášovská spoločnosť. Hospodin videl neprávosť a nečinnosť a začal konať. Jeho boj je nie proti človeku, ale proti zlu, ktoré ľudí ovládlo, takže stratili sebakontrolu. Výsledkom boja je porazenie diabla a nastolenie novej zmluvy. Na stranu Hospodinovu sa budú môcť pridať všetci. Kto nás zbaví zla? – kladieme si túto naliehavú otázku. Hospodin vybojoval tento boj za nás. Pán Ježiš na Golgote porazil moc diabla a zla. Keď sa necháme viesť Bohom a Jeho Duchom, spoznáme zlo, nebudeme sa báť pomenovať ho a poukázať na jeho deštruktívnu moc na naše životy. Nebudeme viac robiť kompromisy so zlom. Je to ťažké, je to boj. Síce s Ježišom stojíme na víťaznej strane, ale bojovať musíme. Viera je boj, zápas. Pridajme sa na Božiu stranu aj dnes! Všímajme si zlo a konajme dobro! Nech nás vedie Duch Svätý, aby sme dobrom premáhali každé zlo!
Autor: Peter Švehla
Pieseň: ES 129


Dokážem sa ako Svätý pred zrakmi pohanov. A poznáte, že ja som Hospodin, keď vás uvediem na pôdu Izraela, do krajiny, o ktorej som zdvihnutou rukou prisahal, že ju dám vašim otcom. Ezechiel 20,41.42

Lebo Boh neľutuje dary milosti a povolanie. Rímskym 11,29


ŽIDOM 10,32-39 :: MODLÍME SA ZA: SENNÉ (NO)