Zamyslenie na deň 1.12.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Biblický verš na mesiac december:
Na Pána čaká moja duša viac ako strážnici na ráno. Žalm 130,6


IZAIÁŠ 60,15-22

15  Preto, lebo si bol opustený a nenávidený a že nikto neprišiel k tebe, urobím ťa naveky dôstojným, radosťou pre všetky pokolenia.   16  Sať budeš mlieko národov, kráľovské prsia budeš požívať; tak poznáš, že ja som Hospodin, tvoj Záchranca a tvoj Vykupiteľ, Mocný Jákobov.   17  Miesto bronzu prinesiem zlato, miesto železa prinesiem striebro, miesto dreva bronz a miesto kameňov železo. Pokoj ustanovím za tvoju vrchnosť a spravodlivosť za tvojho dozorcu.   18  Nebudú počuť o útlaku v tvojej krajine, ani o pustošení a skaze na tvojom území. Svoje hradby nazveš Spásou a svoje brány Chválou.   19  Slnko ti už nebude svetlom vo dne, a nebude ti svietiť svit mesiaca, ale Hospodin bude tvojím večným svetlom a tvoj Boh bude tvojou slávou.   20  Tvoje slnko už nezapadne a tvoj mesiac nebude ubúdať, lebo Hospodin bude tvojím večným svetlom a skončia sa dni tvojho smútku.   21  V tvojom ľude všetci budú spravodliví, oni na večnosť zdedia krajinu ako výhonok mojej výsadby, dielo mojich rúk, ktorým sa oslávim.   22  Najmenší sa zmení na tisíc, najchatrnejší na mocný národ. Ja, Hospodin, v pravý čas to rýchlo uskutočním.


Boží pohľad na dejiny. Jeden z vykladačov Božieho Slova hovorí, že táto kapitola z Izaiáša je zasľúbením len pre Izrael. Skúsme sa začítať do týchto slov s takýmto pohľadom. Opustení a nenávidení Židia – koľko je aj dnes ešte stále nenávisti voči tomuto ľudu! Ale Božie Slovo hovorí, že budú naveky dôstojnými, budú radosťou pre všetky pokolenia. Izrael – krajina aj v súčasnosti plná nepokoja a bojov – má zasľúbenie od Hospodina, že v nej bude ustanovený pokoj a spravodlivosť, nebude útlaku, pustošenia a skazy. Božie Slovo hovorí o izraelskom národe v Zachariášovi 2,12: „Lebo takto vraví Hospodin mocností, ktorého sláva ma poslala k národom, čo vás vykorisťovali: Kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice môjho oka.“ Je to veľmi vážne slovo. Nezlorečme, ale žehnajme Izraelu! Rímskym 11,25-26: „Lebo, aby ste si nenamýšľali, bratia, nechcem, aby ste nepoznali tajomstvo, že časť Izraela stala sa zatvrdilou dovtedy, kým nevojde plnosť pohanov. A tak celý Izrael bude spasený…“ Boh je verný a On sa postará o Jeho vyvolený národ. Vďaka Mu za to! A vďaka Mu aj za to, že ktokoľvek a v ktoromkoľvek národe Mu uverí a príjme dielo spásy vykonané cez Pána Ježiša, bude spasený!
Autor: Slávka Jankurová
Pieseň: ES 444


Pridŕžaj sa napomenutia, nepopusť, zachovávaj ho, lebo je tvojím životom. Príslovia 4,13

Cieľom takéhoto prikazovania je láska z čistého srdca, dobrého svedomia a z nepokryteckej viery. 1.Timoteovi 1,5


1.TESALONICKÝM 5,(1-3)4-8 :: MODLÍME SA ZA: SKALICA (MY)