Zamyslenie na deň 2.9.2023

Matúš 13,47-52

47 Nebeské kráľovstvo sa ďalej podobá sieti spustenej do mora, ktorá zhromaždila ryby každého druhu. 48 Keď sa naplnila, vytiahli ju na breh, sadli si, dobré povyberali do nádob a zlé vyhodili von. 49 Tak to bude aj na konci sveta: Vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých 50 a uvrhnú ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. 51 Pochopili ste to všetko?“ Odpovedali mu: „Áno.“ 52 Nato im povedal: „Preto každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá sa hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice nové i staré veci.“


O sieti a o triedení. Nebeské kráľovstvo je ako sieť na ryby. Je plná rozličných druhov rýb. Dobrých aj zlých. Nie je v našej moci deliť ryby na dobré a zlé. Nám neprináleží hovoriť, kto do Božieho kráľovstva patrí a kto nie. Sieť Božieho kráľovstva sa raz naplní. Potom z nej oddelia dobré, v zmysle užitočné, prospešné či hodnotné, a to vložia do nádob; zatiaľ čo zlé, doslova skazené, zhnité, odporné vyhodia von. V spoločenstve cirkvi budú až do konca sveta aj ľudia s „lampou bez oleja“ a so „zakopanou hrivnou“. Nie je to však naša úloha, aby sme ich teraz súdili a hodnotili. Pán Ježiš Kristus nás poveril jasnou úlohou: „Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu!“ (Mk 16,15). Milosť Božia hľadá všetkých a ponúka sa všetkým, a preto sa všetci môžu dostať do jej siete. Nech je táto sieť pre nás ziskom, a nie záhubou! Nech nás Božie slovo ako soľ chráni pred hnilobou nášho sebectva a pomáha nám prinášať aj dnes medzi ľudí chutné ovocie viery v láskavosti, štedrosti, radosti a pokoji.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že Ti ide o dobro, a preto nás povolávaš do neba, kam sa nedostane nič nespravodlivé. Odpusť mi, že v sebe nechávam zlo. Odstráň ho, prosím Ťa, a udržiavaj ma v Kristovom Duchu. Amen.
Pieseň: ES 264
Autor: Lýdia Kordošová


Nerozširuj nepravdivú správu. 2.Mojžišova 23,1

Preto odhoďte lož a každý hovorte pravdu svojmu blížnemu, lebo sme si navzájom údmi. Efezským 4,25


Skutky apoštolov 9,31-35 :: Modlíme sa za: Sirk (GeS)