Zamyslenie na deň 3.9.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 13,1-9.18-23

1 V ten istý deň odišiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. 2 A zhromaždili sa k Nemu veľké zástupy, takže vstúpil na loď, posadil sa a celý zástup stál na pobreží. 3 A hovoril im mnoho v podobenstvách. Ajhľa, rozsievač vyšiel rozsievať. 4 A keď rozsieval, niektoré zrná padli kraj cesty, i prileteli vtáci a pozobali ich. 5 Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali mnoho zeme, rýchlo vzišli, pretože nemali hlbokej zeme. 6 Ale keď vyšlo slnko, spálilo ich; a keďže nemali koreňa, uschli. 7 Iné zase padli do tŕnia, tŕnie vyrástlo a udusilo ich. 8 A iné padli do dobrej zeme a vydali úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú, iné tridsaťnásobnú. 9 Kto má uši, nech počuje!

18 Počujte teda podobenstvo o rozsievačovi! 19 Ku každému, kto počúva slovo o kráľovstve, a nerozumie mu, prichádza ten zlý a uchytí, čo mu bolo zasiate do srdca; toto je zrno, ktoré bolo zasiate kraj cesty. 20 A ktoré bolo zasiate do skalnatej pôdy, to je ten, čo počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma; 21 nemá však koreňa v sebe, je len chvíľkový; len čo príde súženie alebo prenasledovanie pre to slovo, hneď sa pohorší. 22 A ktoré bolo zasiate do tŕnia, to je ten, čo počúva slovo, ale starosti sveta a klam bohatstva udusia to slovo, takže zostáva bez úžitku. 23 A ktoré bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, čo počúva slovo a rozumie mu; ten prináša úžitok, a jeden prináša stonásobný, iný šesťdesiatnásobný a iný tridsaťnásobný.


Máte krásnu záhradku! Môj nebohý otec rád pracoval v záhrade a vzorne sa o ňu staral. Výsledkom jeho snaženia bol oku lahodiaci pohľad na krásny vinič, hriadky i kvety. Ktokoľvek k nám prišiel, jeho prvé slová spravidla boli: „Máte krásnu záhradku.“ – – Aj svet by mal byť takou veľkou, krásnou záhradou, tvorenou nami – ľuďmi. Taký bol zámer Stvoriteľa. Aká je však realita? Je svet krásna záhrada, na ktorú je radosť sa dívať, alebo vyprahnutá a kamenistá, či porastená divými rastlinami, medzi ktoré sa bojíme vstúpiť? – – Pán Ježiš prirovnáva srdcia ľudí k rôznym druhom pôdy. Kým jedni majú srdcia ako kameň, iní ako plytká pôda, či pôda posiata burinou. To ovplyvňuje ich vzťah k Božiemu Slovu, ale môžeme povedať, že to ovplyvňuje aj ich vzťah k iným ľuďom. Azda nemá srdce ako skala ten, kto dokáže dôchodcu obrať o celoživotné úspory, odmietnuť pomoc chorému, nehovoriac o obrovských finančných podvodoch, či vraždách? – – Ten, koho srdce je ako dobrá zem, prináša úrodu na poli cirkvi, ale aj na poli sveta. Kiežby sme všetci mali srdcia ako dobrá pôda, do ktorej Slovo Božie preniká, uhniezdi sa a rozkvitne! Náš svet by bol hneď krajší, večerné televízne správy pozitívnejšie a život príjemnejší. – – Modlime sa za to, aby Pán Boh premieňal srdcia ľudí na dobrú pôdu a zasieval do nich Svoje Slovo, skrze ktoré by v nich vyrástla viera, láska i nádej! A prinášajúc úrodu, aby napĺňali zámer Stvoriteľa a tvorili krásnu záhradu sveta…!
Modlitba: Duchu Svätý, zúrodňuj naše srdcia! Prekop ich, prevzdušni, aby sme neboli tvrdou pôdou, čo myslí len na seba, ale obráť nás k láske, aby Božie Slovo ostávalo v našom srdci navždy a aby prinášalo úrodu, aby svet videl, že si dobrý! Amen.
Pieseň: ES 565
Autor: Štefan Kiss


Budem očakávať na Hospodina, ktorý skrýva Svoju tvár pred domom Jákobovým. Izaiáš 8,17

Sme teda vždy dobrej mysle a vieme, že dokiaľ prebývame v tele, ďaleko sme od Pána, lebo žijeme vierou, a nie videním! 2.Korintským 5,6-7


1.Samuelova 17,38-51 :: Modlíme sa za: Švábovce (Ta)