Zamyslenie na deň 3.8.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 6,14-29

14  Aj kráľ Herodes počul o Ježišovi, lebo Jeho meno bolo už známe; hovorilo sa: Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych, a preto pôsobí v Ňom zázračná moc.   15  Iní hovorili: To je Eliáš, iní zase hovorili: To je prorok ako niektorý z prorokov.   16  Keď to však počul Herodes, povedal: Ján, ktorého som dal sťať, vstal z mŕtvych.   17  Herodes totiž dal zlapať Jána a v putách uvrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu,   18  a Ján bol povedal Herodesovi: Nie ti je dovolené žiť so ženou bratovou.   19  Preto Herodias zanevrela na neho a chcela ho zabiť, ale nemohla,   20  lebo Herodes sa bál Jána vediac, že je spravodlivý a svätý; a dal ho strážiť. Keď ho počúval, bol mnoho razy v rozpakoch, a jednako rád ho počúval.   21  Prišiel však vhodný deň, keď Herodes svojim hodnostárom a vysokým dôstojníkom a popredným Galilejcom vystrojil hostinu na svoje narodeniny.   22  Vtedy vstúpila dcéra onej Herodiady, tancovala a zaľúbila sa Herodesovi a jeho spoluhodovníkom. Kráľ povedal dievčaťu: Zažiadaj si odo mňa, čo len chceš, a dám ti;   23  aj sa jej zaprisahal: Čo si len zažiadaš, dám ti, až do polovice svojho kráľovstva.   24  Ona vyšla a spýtala sa matky: Čo si žiadať? Odvetila jej: Hlavu Jána Krstiteľa.   25  Hneď sa poponáhľala ku kráľovi a predniesla mu svoju žiadosť: Chcem, aby si mi dal hneď na mise hlavu Jána Krstiteľa.   26  Kráľ sa veľmi zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spoluhodovníkom nechcel jej odrieknuť.   27  Kráľ teda ihneď poslal kata s rozkazom priniesť hlavu Jánovu. Ten odišiel, sťal ho vo väzení,   28  priniesol jeho hlavu na mise a odovzdal ju dievčaťu, dievča ju dalo zas materi.   29  Keď to počuli Jánovi učeníci, prišli, vzali jeho mŕtvolu a vložili do hrobu.


Čo si myslíš o Ježišovi? Herodesova nedôverčivá, hriešna duša tušila v Ježišovi Jána Krstiteľa, ktorý vstal z mŕtvych, po tom, ako ho dal popraviť. O Ježišovi sú aj dnes rôzne mienky, podľa ktorých je niekým iným, nie zasľúbeným Mesiášom. My však veríme a vyznávame, že Ježiš Kristus je Boží Syn, ktorý nás prišiel zachrániť z večného zatratenia. Keď sa informácia o hriešnom súžití Herodesa a Herodiady dostala k Jánovi Krstiteľovi, ten bez váhania prichádza za kráľom a hovorí mu svoje prorocké „Nesmieš…!“ A aj keď sa Ján stal obeťou hriešnosti a krutosti Herodesa, neprestal byť hlasom Božím a svedomím národa. Ak si uvedomujeme, že krstom sme vlastne všetci prijali prorockú úlohu, mali by sme svoj každodenný boj proti ľudskej zlobe, slabosti a hlúposti pokladať za úplnú samozrejmosť. Ale počítajme s tým, že keď sa rozhodneme pre život v pravde, musíme počítať aj s tým, že z času na čas za túto vernosť pravde zaplatíme možno väčším, či menším utrpením. Tí, ktorí sa nechcú vzdať zla, budú totiž bojovať proti pravde a proti tým, ktorí pravdu zvestujú. A dnes je tento boj dokonca intenzívnejší než v minulosti, pretože sa v ňom používajú moderné technické prostriedky. No a najbolestnejšie je to, že aj mnohí kresťania neraz podľahnú tomuto tlaku a pridávajú sa na stranu tých, ktorí bojujú proti pravde.
Autor: Ján Podlesný
Pieseň: ES 638


Podľa Svojej vôle nakladá s nebeským vojskom aj s obyvateľmi zeme; niet nikoho, kto by mohol prekážať Jeho rukám a opýtať sa Ho: Čo to robíš? Daniel 4,32

Kráľovstvo sveta stalo sa kráľovstvom nášho Pána a Jeho Pomazaného a kraľovať bude naveky vekov! Zjavenie Jána 11,15


JÁN 4,19-26 :: MODLÍME SA ZA: LIPTOVSKÝ ONDREJ (LO)