Zamyslenie na deň 4.8.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 6,30-44

30  Apoštolovia zišli sa k Ježišovi a oznámili Mu všetko, čo robili a učili.   31  Povedal im: Poďte sami na osamelé miesto a odpočiňte si trochu. Lebo toľkí prichádzali a odchádzali, že sa nemali ani kedy najesť.   32  Odplavili sa teda loďou na pusté miesto do samoty.   33  Ale mnohí ich videli odchádzať a dozvedeli sa, kam, preto zbehli sa tam pešo zo všetkých miest a predišli ich.   34  Keď Ježiš vystúpil, uzrel veľký zástup, i zľutoval sa nad ním, lebo boli ako ovce, ktoré nemajú pastiera. A začal ich učiť mnohému.   35  Keď už bolo mnoho hodín, pristúpili k Nemu učeníci a hovorili: Kraj je pustý a už je mnoho hodín;   36  rozpusť ich, nech idú po okolitých osadách a dedinách a nakúpia si niečo jedla.   37  Ale On im povedal: Vy im dajte jesť. Odpovedali Mu: Či máme ísť nakúpiť chleba za dvesto denárov a dať im jesť?   38  Opýtal sa ich: Koľko máte chlebov? Choďte pozrieť! A keď pozreli, povedali: Päť, a dve ryby.   39  Vtedy kázal im všetkým posadať si po skupinách do zelenej trávy.   40  I posadali si v radoch po sto a po päťdesiat.   41  Potom vzal tých päť chlebov a obe ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom, aby im podávali; aj obe ryby podelil všetkým.   42  A všetci jedli a nasýtili sa.   43  A ešte aj zvyškov nazbierali dvanásť plných košov, aj z rýb.   44  Tých však, čo jedli chleby, bolo päťtisíc mužov.


Ježiš medzi nami. Pán Ježiš vo Svojom priateľskom odporúčaní nemyslel len na telesný odpočinok, ale aj na odpočinok pre dušu. Po prvých úspechoch v ich novom povolaní mal nastať čas premýšľania a táto výzva platí aj pre nás. Vždy, keď sa cítime telesne unavení, ideme si oddýchnuť… Ale čo, keď sme unavení duchovne? Platí, že ten, kto zo seba niečo dáva, musí si to aj od niekadiaľ dopĺňať. A práve tu platia Ježišove slová: „Poďte sami na osamelé miesto a odpočiňte si trochu.“ Keby medzi učeníkmi a ich Učiteľom nebolo ovzdušie rodinnej srdečnosti, sotva by si boli dovolili upozorniť Ho, že zabúda na hmotné potreby Svojich poslucháčov. No do rodiny okrem otvorenosti patrí aj poslušnosť, preto Pán Ježiš dáva rozkaz za rozkazom a učeníci poslúchajú. Spomedzi nasýtených zástupov prinášajú dvanásť košov zvyškov z darov zeme a mora. A vtedy si uvedomujú, že sa vyplatí nielen prednášať Pánovi svoje prosby, ale najmä poslúchať Ho. Pán neukladá Svoje požehnanie do prázdna. Treba Mu priniesť aspoň päť chlebov a dve ryby – teda všetko, čo máme a môžeme. Bolo by nesprávne myslieť si, že ten, kto nasýtil hladného alebo zaodel nahého, vyriešil všetky jeho problémy. Ale ten, kto sa prispôsobí Bohu, nedegraduje sa, sa naopak, dvíha do výšok, do akých by sa vlastnými silami nikdy nedostal.
Autor: Ján Podlesný
Pieseň: ES 468


Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko! Izaiáš 55,6

Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný; ajhľa, teraz je deň spasenia! 2.Korintským 6,2


RÍMSKYM 11,25-32 :: MODLÍME SA ZA: LIPTOVSKÝ PETER (LO)