Zamyslenie na deň 2.7.2024

2.Mojžišova 20,1-21

1 Boh hovoril všetky tieto slová: 2 „Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. 3 Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! 4 Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! 5 Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, čo ma nenávidia, 6 ale milosť preukazujem tisícom tých, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania. 7 Nevyslovíš meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto nadarmo vysloví meno Hospodina, svojho Boha! 8 Pamätaj na sobotný deň, že ho máš svätiť! 9 Šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu. 10 Siedmy deň je sobota pre Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach. 11 Veď Hospodin za šesť dní utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, a v siedmy deň odpočíval. Preto Hospodin požehnal sobotný deň a posvätil ho. 12 Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh! 13 Nezabiješ! 14 Nescudzoložíš! 15 Nepokradneš! 16 Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. 17 Nebudeš túžiť po dome svojho blížneho a nebudeš túžiť ani po manželke svojho blížneho, ani po jeho sluhovi, ani jeho slúžke, ani jeho volovi, ani jeho oslovi; ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu!“ 18 Všetok ľud pozoroval hrmenie, blesky, zvuk rohu a dymiaci vrch. Keď to ľud videl, chvel sa od strachu. Stáli obďaleč 19 a Mojžišovi povedali: „Ty s nami hovor a my budeme počúvať. Nech s nami nehovorí Boh, aby sme nezomreli.“ 20 Mojžiš odpovedal ľudu: „Nebojte sa, veď Boh vás prišiel skúšať, aby ste sa ho báli a nehrešili.“ 21 Ľud zostal stáť obďaleč a Mojžiš sa priblížil k oblaku, v ktorom bol Boh.


Návod na život. Boh dáva Izraelitom návod ako žiť. Prvé štyri príkazy sa týkajú vzťahov ľudí k Bohu v ďalších šiestich ide o vzťahy ľudí navzájom. Podľa Ježišovho zhrnutia všetky prikázania sú o láske k Bohu a o láske k našim blížnym. My si však často určujeme hranice, pokiaľ môže Boh riadiť náš život. Ale to nie je viera, ktorá nás môže posunúť ďalej k Bohu. Hospodin by mal riadiť celý náš život a každý náš krok. On je naším Tvorcom a len On jediný nás môže usmerniť. Na Sinaji Boh prehovoril za sprievodu hromov a bleskov, aby ukázal, akú má moc a autoritu. Nemal v úmysle ich vystrašiť, ale chcel im ukázať Svoju moc preto, aby uverili, že tá moc je tu pre ich dobro. Boh si želá, aby sme Ho poslúchali nie zo strachu, ale z lásky k Nemu. V 1. liste Jána 4,18 sa píše: „V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach.“ Boh nám dal zákon, lebo vedel, že všetko, čo robíme, prináša určité dôsledky, aby sme sa vedeli vyhýbať zlému. Premýšľaj o svojich plánoch pre dnešok a zvažuj, aké následky prinesú pre teba aj tvojich blížnych a v čom ťa usmerňujú Božie pravidlá.

Modlitba: Drahý Bože, ďakujeme Ti za zákon, ktorý si nám dal, lebo si vedel, že potrebujeme niečo, čím sa budeme riadiť. My sami od seba nevieme, čo je dobré a preto sme potrebovali, aby si nás usmernil. My vieme, že pravidlá je potrebné dodržiavať, ale vieme aj to, že zachrániť nás od večnej smrti môže len krv Tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval na kríži. Ďakujeme za Tvoju lásku, ktorou nás miluješ, a prosíme Ťa, stoj pri nás v každom čase a v každej skúške.
Pieseň: ES 534
Autor: Július Lalík


Tí, čo Hospodina milujú, budú ako slnko pri východe vo svojej sile. Sudcov 5,31

Ježiš hovorí: „Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi.“ Matúš 5,14.16


Ezechiel 2,3-8a • Modlíme sa za: Pribeta (DNS)