Zamyslenie na deň 3.4.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Samuelova 28,3-25

3 Samuel už bol mŕtvy; celý Izrael smútil za ním a pochovali ho v jeho meste Ráme. Saul odstránil zo zeme vyvolávačov duchov zomretých a veštcov. 4 Vtedy sa zhromaždili Filištínci a utáborili v Šúnéme; Saul však zhromaždil celý Izrael a táborili na Gilbóe. 5 Keď Saul uvidel tábor Filištíncov, zľakol sa, až sa mu srdce rozochvelo. 6 Keď sa Saul dopytoval Hospodina, Hospodin mu neodpovedal ani skrze sny, ani skrze úrím, ani skrze prorokov. 7 Preto Saul povedal svojim služobníkom: Pohľadajte mi ženu, vládkyňu duchov, a pôjdem sa k nej pýtať. Služobníci mu odpovedali: Hľa, v Én-Dóre je žena, vládkyňa duchov. 8 Nato sa Saul prestrojil, obliekol si iné šaty a šiel, i dvaja mužovia s ním. Keď došli k žene v noci, povedal: Vešti mi pomocou ducha mŕtveho a vyvolaj mi toho, koho ti označím. 9 Ale žena mu odpovedala: Veď vieš, čo urobil Saul, ako vykynožil vyvolávačov duchov a veštcov zo zeme. Prečo teda kladieš nástrahy môjmu životu a chceš ma usmrtiť? 10 Ale Saul jej prisahal na Hospodina: Akože žije Hospodin, pre túto vec ťa nezastihne trest. 11 Vtedy žena povedala: Koho ti mám vyvolať? On odpovedal: Vyvolaj mi Samuela. 12 Keď žena zazrela Samuela, hlasno vykríkla a povedala Saulovi: Prečo si ma oklamal ? Veď ty si Saul. 13 Kráľ jej povedal: Neboj sa! Čo vidíš? Žena odpovedala Saulovi: Akési božstvo vidím vystupovať zo zeme. 14 Povedal jej kráľ: Akú má podobu? Ona odpovedala: Vystupuje starý muž a odený je plášťom. Tu Saul poznal, že to bol Samuel, zohol sa tvárou k zemi a poklonil sa. 15 Samuel povedal Saulovi: Prečo ma znepokojuješ a dávaš ma vyvolávať? Saul odpovedal: Som vo veľkej tiesni, Filištínci bojujú proti mne, Boh odstúpil odo mňa a neodpovedá mi už ani skrze prorokov, ani skrze sny. Preto som ťa zavolal, aby si mi oznámil, čo si mám počať. 16 Samuel povedal: Prečo sa ma pýtaš, keď i Hospodin odstúpil od teba a stal sa ti nepriateľom? 17 Hospodin učinil, ako hovoril skrze mňa; lebo Hospodin vytrhol ti z ruky kráľovstvo a dal ho tvojmu blížnemu Dávidovi; 18 keďže si neposlúchol Hospodinov hlas a neuplatnil si Jeho pálčivý hnev proti Amálékovi, preto ti Hospodin toto dnes urobil. 19 Hospodin vydá do rúk Filištíncov Izrael aj s tebou a zajtra budeš i so svojimi synmi so mnou. Aj izraelské vojská vydá Hospodin Filištíncom do rúk. 20 Hneď nato padol Saul v celej svojej dĺžke na zem, lebo sa veľmi zľakol Samuelových slov. Beztak nemal silu, lebo nič nejedol celý deň a noc. 21 Vtedy žena pristúpila k Saulovi, a keď videla, že je veľmi vydesený, povedala: Hľa, tvoja služobnica poslúchla tvoj hlas; vydala som si život do nebezpečia, keď som poslúchla slová, ktoré si mi hovoril. 22 Teraz i ty, prosím, vypočuj hlas svojej služobnice. Položím pred teba kúsok chleba; jedz, aby si mal silu, keď sa vydáš na cestu! 23 On však odmietol a povedal: Nebudem jesť. Ale jeho služobníci a žena ho nútili, kým neposlúchol. Potom vstal zo zeme a sadol si na posteľ. 24 Žena mala v dome tučné teľa, rýchlo ho zabila, vzala aj múku, zamiesila a napiekla z nej nekvaseného chleba. 25 Predložila to pred Saula a jeho služobníkov. A jedli. Potom vstali a ešte v tú noc odišli.


Pomoc. Priatelia, bolelo vás už ucho? Dajme tomu, že áno. Možností je niekoľko: buď zájsť do lekárne, alebo vyhľadať lekársku pomoc. Keď sa vám pokazilo auto, kam ste išli? Áno, do servisu. S mnohými vecami potrebujeme v živote pomôcť. Je dobré, keď vieme, kde tú pomoc dostaneme. Sú však aj závažnejšie veci, ktoré v živote musíme riešiť a nie vždy si vieme rady. Kde vtedy hľadáme pomoc? U koho? Blížni, priatelia, alebo sa snažíme veci vyriešiť sami? A tu sa nám natíska otázka: Aké miesto má v mojom živote Boh? – – Saul nepočúvol Hospodina, hľadá pomoc u ženy – vládkyne duchov. Nezostal verný, hľadá inde. – – Často sa to stáva aj nám, že hľadáme inde. Koľkokrát sme si povedali, že veríme a dôverujeme Pánu Bohu, a predsa sa nám pod kožu dostali mnohé pohanské zlozvyky. Miesto toho, aby sme sa skutočne spoľahli na Hospodina, sme ochotní uveriť hocičomu. Kamienky, retiazky, amulety… že nie? Ale áno! Ani my nehľadáme vždy pomoc u Hospodina! Často si na Neho spomenieme až neskôr. Najskôr sa snažíme pomôcť si sami, až potom dáme možnosť Pánu Bohu. Takto to však nejde. My predsa vieme, kde a u Koho hľadať pomoc, nezabúdajme na to! U Boha je pomoc. A nájde ju každý, kto hľadá.
Modlitba: Pane Ježišu, odpusť, že v nás ostalo toľko pohanského! Odpusť, že sa spoliehame na veci, ktoré nemôžu pomôcť! Ani klopanie na drevo, ani šibačka nemajú moc, len Ty ju máš. Posilni naše srdcia, aby sme sa spoliehali len na Teba! Amen.
Pieseň: ES 636
Autor: Emília Völgyiová


Hospodine, kto je medzi bohmi rovný Tebe? Kto je tak ako Ty velebný v svätosti, hrozný v slávnych činoch a robiaci zázraky? 2.Mojžišova 15,11

Avšak vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám rozum, aby sme poznali toho Pravého. Deti, chráňte sa modiel! 1.Jána 5,20.21


Ján 15,9-17 :: Modlíme sa za: Liptovský Ondrej (Lo)