Zamyslenie na deň 2.4.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Samuelova 27,1-28,2

1 I pomyslel si Dávid v srdci: Jedného dňa predsa len zhyniem rukou Saulovou; nič lepšie mi nezostáva, ako rýchlo utiecť do krajiny Filištíncov. Potom ma Saul prestane hľadať po všetkých izraelských končinách, vtedy ujdem jeho ruke. 2 Vtedy vstal Dávid a s ním i šesťsto mužov, ktorí boli pri ňom, a prišiel ku gatskému kráľovi Áchíšovi, synovi Máóchovmu. 3 U Áchíša v Gate býval Dávid a jeho mužovia, každý so svojou domácnosťou; Dávid so svojimi dvoma ženami: s Jezreelčankou Achínóamou a Karmelčankou Abigajil, ženou Nábálovou. 4 Keď Saulovi oznámili, že Dávid utiekol do Gatu, prestal ho hľadať. 5 Dávid povedal Áchíšovi: Ak som našiel priazeň v tvojich očiach, nech mi dajú miesto v niektorom vidieckom meste tejto krajiny, aby som tam mohol bývať. Prečo by mal tvoj služobník bývať s tebou v kráľovskom meste. 6 Áchíš mu dal v ten deň Ciklag; preto patrí Ciklag judským kráľom až podnes. 7 Dávid býval v krajine Filištíncov rok a štyri mesiace. 8 Dávid a jeho mužovia napadli Gešúranov, Girzanov a Amálékov – lebo tí boli od nepamäti obyvateľmi krajiny, ktorou sa ide cez Šúr až do Egypta. 9 Keď Dávid nivočil krajinu, nenechal nažive ani muža ani ženu, bral ovce a voly, osly, ťavy i šaty, potom sa vracal a prichádzal k Áchíšovi. 10 Keď sa Áchíš pýtal: Koho ste dnes prepadli? Dávid odpovedal: Južný kraj Judska, alebo južný kraj Jerachmeéla, a južný kraj Kenijcov. 11 Ani muža, ani ženu nenechal Dávid nažive, aby ich nemusel priviesť do Gatu, lebo si povedal: Mohli by svedčiť proti nám a vyzradiť, ako si Dávid počínal. To bol jeho zvyk po celý čas, čo býval v krajine Filištíncov. 12 Áchíš dôveroval Dávidovi a hovoril: Úplne sa zošklivil svojmu izraelskému ľudu, bude mi teda sluhom naveky.

28:1 V tie dni zhromaždili Filištínci svoje vojská do boja proti Izraelu. Vtedy povedal Áchíš Dávidovi: Uvedom si, že pôjdeš so mnou na vojnu, ty i tvoji mužovia. 2 Dávid odpovedal Áchíšovi: Teraz spoznáš, čo dokáže tvoj služobník. Áchíš povedal Dávidovi: Ustanovím ťa teda za svojho osobného strážcu na celý čas.


Verný napriek všetkému. Aj napriek príkoriam ostáva Dávid verný. Takto jednoducho by sme mohli zhrnúť slová 27. kapitoly. Dávid uteká pred kráľom Saulom z Izraela k Filištíncom – k odvekým nepriateľom už od čias Jozuu…! A tí ho vítajú v duchu hesla: „Nepriateľ nášho nepriateľa (kráľa Saula) je náš priateľ.“ Filištínci čakali, že Dávid bude voči svojmu národu zatrpknutý a bude sa chcieť mstiť, no prepočítali sa. Namiesto toho, aby útočil na Izrael, útočil na iné kmene, ktoré viedli vojnu proti Izraelu. Aj napriek tomu, že riskoval svoje postavenie a život, ostal verný Božiemu zasľúbeniu o tom, že on má byť kráľom Izraela. – – Nakoľko sme my verní Pánu Bohu? Sme „Dávidmi“ našej doby, ktorí aj napriek tomu, že sa im nedarí a prežívajú náročné časy, ostávajú verní Pánu Bohu? Alebo sa miestami uchyľujeme k iným cestám a nechávame hnev a zatrpknutosť voči Bohu v našich srdciach rásť? Biblia nikde nehovorí o tom, že ak budeme žiť s Pánom Bohom, budeme prežívať len pekné chvíle. No hovorí, že Hospodin nás v nijakej, ani v tej najťažšej situácii neopustí. Buďme verní Hospodinovi v každej chvíli, lebo On nás neopúšťa ani v najtemnejšom okamihu nášho života!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za Tvoju vernosť. Ty nás neopúšťaš dokonca ani vtedy, keď my opúšťame Teba kráčajúc k hriechu. Odpusť nám našu vlažnosť a daj srdce, čo verne poslúcha Tvojho Ducha v každej situácii. Amen.
Pieseň: ES 462
Autor: Samuel Velebír


Vtedy volali Izraelci k Hospodinovi o pomoc a Hospodin vzbudil Izraelcom záchrancu, ktorý ich zachránil. Sudcov 3,9

Od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vladára zemských kráľov. Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás Svojou krvou oslobodil od našich hriechov a urobil kráľovstvom, kňazmi Svojmu Bohu a Otcovi, Jemu sláva a vláda naveky vekov! Zjavenie 1,5.6


Jób 9,14-23.32-35 :: Modlíme sa za: Liptovský Mikuláš – Palúdzka (Lo)