Zamyslenie na deň 3.4.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 20,19-23

19 V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám! 20 Ako to povedal, ukázal im ruky aj bok. A zaradovali sa učeníci, keď videli Pána. 21 Ježiš im opäť riekol: Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. 22 A keď to povedal, dýchol na nich a hovoril: Prijmite Ducha Svätého. 23 Ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im; ktorýmkoľvek zadržíte, zadržujú sa im.


Strach. Učeníci boli za zatvorenými dverami aj prvý deň po sobote. Opakovali si udalosti posledných dvoch dní a nevedeli pochopiť, čo sa stalo. Báli sa židov. Báli sa o svoje životy. Veď keď ich nevinného Pána a Majstra ukrižovali, aby zomrel v ukrutných, nepochopiteľných bolestiach, čo urobia s nimi? A v tejto ustráchanej a smutnej nálade ich prekvapil Pán Ježiš Kristus. Zrazu stál medzi nimi. Strach a prekvapenie. Pán Ježiš ich nechcel ešte viac vystrašiť, ale ich strach a neistota, ako ďalej, im zastreli jasnú myseľ. Strach im bral psychické aj fyzické sily. Úplne zabudli, že ich na túto situáciu Pán Ježiš, ich Majster, pripravoval. Aby ich aj teraz posilnil, upokojil ich pozdravom: „Pokoj vám!“ Tak rád by im naplnil srdcia Svojím pokojom! Posilnilo ich poverenie, že teraz oni preberajú Jeho službu medzi ľuďmi a národmi? Vdýchol na nich… Jeho dych, Boží dych dáva život… Tu Boh skrze Ježišov dych daroval večný duchovný život. S týmto vdýchnutím dostali učeníci moc konať na zemi Božiu vôľu. (PŽ: J 20,22). A oni sa vzchopili a konali. Modlime sa, aby všetci, ktorí sú obdarení zvestovaním Pána Ježiša Krista, jediného Spasiteľa, to aj robili! Ďakujeme za všetkých, ktorí to robia aj v ohrození života!
Autor: Zuzana Kolárovská
Pieseň: ES 446


Obrátili sa ku mne chrbtom, a nie tvárou. Keď sú však v biede, hovoria: Vstaň a zachráň nás! Jeremiáš 2,27

Nevieš, že dobrota Božia ťa vedie k pokániu? Rímskym 2,4


Ján 20,1-10 :: Modlíme sa za: Vrbovce (My)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby