Zamyslenie na deň 2.4.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. slávnosť veľkonočná

Ján 20,11-18

11 Mária však stála von pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu 12 a na mieste, kde ležalo telo Ježišovo, videla sedieť dvoch anjelov v bielom rúchu, jedného pri hlave a druhého pri nohách. 13 Títo jej povedali: Žena, čo plačeš? Odpovedala im: Vzali mi Pána a neviem, kam Ho položili. 14 Ako to povedala, obrátila sa a videla Ježiša stáť, ale nevedela, že je to Ježiš. 15 I riekol jej Ježiš: Žena, čo plačeš? Koho hľadáš? Ona si myslela, že je to záhradník, a povedala mu: Pane, ak si Ho ty odniesol, povedz mi, kam si Ho položil, a ja si Ho odnesiem. 16 Ježiš ju oslovil: Mária! Ona sa obrátila a povedala Mu po hebrejsky: Rabbúni! to znamená Majstre! 17 Ježiš jej riekol: Nezdržuj ma, lebo som ešte nevstúpil k Otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im: Vstupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. 18 A Mária Magdaléna šla a zvestovala učeníkom, že videla Pána a že jej to povedal.


Stojí pri hrobe a plače. Poznala svojho Pána a teraz ho niet ani v hrobe. Aj sa jej ukázal, hovoril s ňou, ale Ho nespoznala. Až keď ju zavolal menom. A ona odpovedá „Majstre!“. Už s ním nehovorí, ako so záhradníkom, lebo je to jej Majster, Pán Ježiš Kristus. Dôležitým momentom je miesto Pána Ježiša v našom srdci. Je na prvom mieste? Alebo na siedmom, na nedeľnom mieste? Kedy si nechávame čas na Pána Ježiša – iba na nedeľu a inak je niekde, iba pre prípad núdze? Teraz mám problémy, teraz si na rade Ty, ja to nezvládnem… Lebo On nehovorí Márii „nesmúť, netráp sa, som tu“. Ona nesmútila pre svoje ťažkosti, ona plakala, lebo jej vzali Pána. Jej láska a oddanosť k Pánovi Ježišovi bola veľká, preto plakala. A Pán Ježiš jej hovorí, aby išla a povedala bratom… Bratia a sestry, nemusíme plakať pri hrobe, lebo On nás pozná po mene. Oslovuje nás, aby sme šli a povedali, či urobili niečo jednému z Jeho najmenších. Tým, ktorí sú vysmädnutí a túžia po prameni vody života. Ježiš žije!
Autor: Ján Brozman
Pieseň: ES 136


Bože môj, volám vo dne, ale Ty sa neozývaš, aj v noci, ale nemôžem sa utíšiť. Žalm 22,3

Učeníci Mu hovorili: Ale zdržiavali Ho: Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už nachýlil. Vošiel teda, aby zostal s nimi. Lukáš 24,29


Lukáš 24,13-35 :: 1.Korintským 15,12-20 :: 1.Korintským 15,50-58 :: Modlíme sa za: Vranov nad Topľou (Šz)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby