Zamyslenie na deň 3.2.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

4. nedeľa po Zjavení
Poďte a pozrite sa na skutky Božie, úžasný je vo Svojom konaní voči ľuďom. Žalm 66,5


2.Mojžišova 3,1-8a(8b.9)10(11-12)13-14(15)

1 Keď Mojžiš pásol ovce u svojho tesťa, midjánskeho kňaza Jetru, a hnal stádo za púšť, prišiel až k Božiemu vrchu Chóreb. 2 Vtedy sa mu zjavil Hospodinov anjel v ohnivom plameni zo stredu kra; keď sa pozrel, videl, že ker horel plameňom, ale nezhorel. 3 Vtedy si Mojžiš povedal: Odbočím z cesty a pozriem si tento veľký jav, prečo ker nezhorel. 4 Keď Hospodin videl, že odbočuje pozrieť sa, zavolal Boh na neho uprostred kra: Mojžiš, Mojžiš! On odpovedal: Tu som. 5 Potom riekol: Nepribližuj sa sem, zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je posvätná pôda. 6 Riekol ďalej: Ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jákobov. Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. 7 I riekol Hospodin: Dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi, lebo poznám jeho bolesti. 8 Zostúpil som, aby som ho vytrhol z moci Egypta (a aby som ho vyviedol z tejto krajiny do dobrej a rozsiahlej krajiny, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom, do krajiny Kanaáncov, Chetejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivijcov a Jebúsejcov. 9 Teraz, hľa, volanie Izraelcov o pomoc došlo ku mne a videl som, ako ich Egypťania utláčajú.) 10 Choď teraz, pošlem ťa k faraónovi a vyvedieš môj ľud, Izraelcov z Egypta. 11 (Mojžiš však odpovedal Bohu: Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelcov z Egypta? 12 I riekol mu: Veď ja budem s tebou a toto ti bude znamením, že som ťa poslal: Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete Bohu slúžiť na tomto vrchu.) 13 I povedal Mojžiš Bohu: Ak pôjdem k Izraelcom a poviem im: Boh vašich otcov ma poslal k vám, a oni sa ma opýtajú: Aké je jeho meno? Čo im poviem? 14 Boh riekol Mojžišovi: SOM, KTORÝ SOM. Riekol ďalej: Tak povedz Izraelcom: Poslal ma k vám SOM. (15 Boh ešte riekol Mojžišovi: Takto povedz Izraelcom: Hospodin, Boh vašich otcov, Boh Abrahámov, Boh Izákov, Boh Jákobov ma poslal k vám. Toto je moje meno naveky a takto ma budú spomínať z pokolenia na pokolenie.)


Je slušné predstaviť sa. Pri stretnutí s cudzím človekom sa zvykneme vzájomne predstaviť. Je to jeden zo znakov slušného správania. Je to však dôležité aj preto, aby sme sa vedeli navzájom osloviť. Asi by bolo nevhodné kričať na niekoho: „Hej, vy tam…!“ Poznanie mena nám otvára dvere aj k bližšiemu spoznaniu človeka. Aj Pán Boh sa predstavuje Mojžišovi. Hospodin sa predstavuje veľmi jednoducho. On hovorí: „Som, ktorý som!“ Aké zvláštne meno! Je to vôbec nejaké meno? Určite nie také, aké poznáme. Ako sa bežne používa. Tak sa nepredstaví nijaký človek, ani nijaký pohanský boh. „Som, ktorý som“ – to je jedinečné Božie meno. Meno, ktoré vyjadruje podstatu toho, Kto ho nosí. Pán Boh je život. On je Ten, ktorý bol, je a bude. Nevieme si to predstaviť, ani to nedokážeme pochopiť. Je to však pravda. Pán Boh sa predstavuje aj nám. Nie zo slušnosti, ale preto, aby sme Ho mohli spoznať. On sa nám predstavuje ako Život. Božie: „SOM“ nám stačí na to, aby sme sa o Ňom dozvedeli to najdôležitejšie. Uisťuje nás, že v Ňom je základ života. Tento život nemá automaticky každý človek. Iba ten, kto má Syna. Ten, kto v Pánovi Ježišovi našiel život, skutočne žije. Počúvajme Pána Boha, ako sa nám predstavuje vo Svojom Synovi a prijmime Ho, aby sme mali skutočný život.
Pieseň: ES 229
Modlitba: Bože, si taký úžasný! Ani nevieme pochopiť Tvoje meno a už vôbec nie Tvoju podstatu. Radujeme sa z Tvojej veľkosti. Amen.
Autor: Martin Chalupka


Ajhľa, prichádzajú dni – znie výrok Hospodinov – keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu. Jeremiáš 31,31

Ale pristúpili ste k Prostredníkovi novej zmluvy, Ježišovi. Židom 12,22.24


Matúš 17,1-9 :: 2.Korintským 4,6-10 :: Žalm 82 :: Modlíme sa za: Evanjelickú školu pre hluchoslepé deti v Červenici