Zamyslenie na deň 3.2.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

5.Mojžišova 11,13-32

13 Ak budete naozaj poslúchať moje príkazy, ktoré vám dnes dávam, totiž, aby ste milovali Hospodina, svojho Boha, a slúžili Mu celým srdcom a celou dušou, 14 tak dám dážď vašej krajine v pravý čas, jesenný i jarný dážď; zoberieš svoje obilie i svoj mušt i olej 15 a dám ti trávu na poli pre tvoj dobytok; budeš jesť a nasýtiš sa. 16 Dbajte, aby sa vaše srdce nedalo zviesť, aby ste neodbočili, neslúžili iným bohom a neklaňali sa im. 17 Lebo hnev Hospodinov by vzplanul proti vám, On by zatvoril nebesá a nebolo by dažďa, zem by nevydala svoje úrody a vy by ste rýchlo vyhynuli v dobrej krajine, ktorú vám Hospodin dáva.

18 Vložte si tieto moje slová do svojho srdca a do duše a priviažte si ich ako znamenia na svoje ruky; i budete ich mať ako pásku na čele medzi svojimi očami. 19 Poučte o nich svoje deti; hovor im o nich, keď budeš sedieť vo svojom dome i keď pôjdeš cestou, keď budeš líhať i keď budeš vstávať. 20 Napíš ich na veraje svojho príbytku a na svoje brány, 21 aby sa rozhojnili vaše dni i dni vašich synov v krajine, ktorú Hospodin prísahou zasľúbil dať vašim otcom, pokiaľ sú nebesá nad zemou. 22 Ak však budete bedlivo zachovávať všetky tieto prikázania, ktoré vám predpisujem plniť, totiž milovať Hospodina, svojho Boha, kráčať len po Jeho cestách a Jeho sa pridŕžať, 23 potom Hospodin vyženie všetky tieto národy spred vás a vy si podmaníte národy väčšie a mocnejšie, ako ste sami. 24 Každé miesto, na ktoré vkročí vaša noha, bude vaše; od púšte až po Libanon, od Veľrieky, rieky Eufrat až po Západné more bude vaše územie. 25 Nikto neobstojí pred vami. Strach a hrôzu pred vami zošle Hospodin, váš Boh, na celú krajinu, do ktorej vkročíte, tak, ako vám hovoril. 26 Ajhľa, predkladám vám dnes po žehnanie i kliatbu. 27 Požehnanie, ak budete poslúchať prikázania Hospodina, svojho Boha, ktoré vám dnes dávam, 28 a kliatbu, ak nebudete poslúchať prikázania Hospodina, svojho Boha, odbočíte z cesty, ktorú vám dnes prikazujem, a pôjdete za inými bohmi, ktorých nepoznáte. 29 Keď ťa Hospodin, tvoj Boh, uvedie do krajiny, ktorú ideš zabrať, vyslov požehnanie na vrchu Gerizím a kliatbu na vrchu Ébal. 30 Ako je známe, tieto ležia za Jordánom, za cestou smerujúcou k západu slnka, v krajine Kanaáncov, ktorí bývajú v Arábe, naproti Gilgálu pri dube Móreho. 31 Lebo vy prejdete cez Jordán, aby ste vtiahli a zabrali krajinu, ktorú vám dáva Hospodin, váš Boh. Keď ju zaberiete a budete v nej bývať, 32 usilujte sa plniť ustanovenia a právne predpisy, ktoré vám dnes predkladám.


Pán Boh dáva praktické rady Svojmu ľudu, čo má robiť s Jeho slovami (v.18-20). Čo to bolo? Čo myslíte, čo bolo výsledkom takéhoto konania? Ako Božie slová ovplyvňovali ich životy? Vo veršoch 21 až 25 dáva Pán Boh sľuby, čo urobí, keď sa Jeho slová stanú každodennou súčasťou ich životov. Čo sa z toho môžeme dozvedieť o Pánu Bohu a Jeho charaktere? Aké rozhodnutie bolo pred Božím ľudom (v.26-29)? Aké boli následky týchto rozhodnutí? Toto isté rozhodnutie stojí aj dnes pred Božím ľudom. Ako sa rozhoduje vo svojich životoch a aké to má pre nich dôsledky? Ako je to v mojom živote? Chcem požehnanie, alebo kliatbu? Ako mi v tom pomáha môj Pán Ježiš Kristus?
Autor: Svetlana Ďuračková
Pieseň: ES 448


Aká vzácna je Tvoja milosť, Bože, synovia ľudskí v tôni Tvojich krídel majú útočisko. Žalm 36,8

Nestrácajte teda dôveru: čaká ju veľká odmena. Židom 10,35


1.Korintským 1,26-31 :: Modlíme sa za: Slatina nad Bebravou (Po)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby