Zamyslenie na deň 2.2.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

5.Mojžišova 11,1-12

1 Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, a po všetky dni budeš zachovávať Jeho nariadenia, Jeho ustanovenia a Jeho právne predpisy i Jeho prikázania. 2 Poznajte dnes, čo nepoznali a nevideli vaši synovia, totiž karhanie zo strany Hospodina, vášho Boha, Jeho veľkosť, Jeho silnú ruku a Jeho vystreté rameno, 3 Jeho znamenia a Jeho skutky, ktoré urobil v Egypte faraónovi, egyptskému kráľovi, a celej jeho krajine, 4 čo urobil egyptskému vojsku, jeho koňom a vozom, keď ich zalial vodami Červeného mora, keď sa hnali za vami a Hospodin ich zničil až dodnes, 5 čo vám robil na púšti až po váš príchod na toto miesto, 6 a čo urobil Dátánovi a Abírámovi, synom Rúbenovho syna Eliába, keď zem roztvorila ústa a pohltila ich, aj ich domácnosti, aj ich stany, i každú bytosť, ktorá ich nasledovala z celého Izraela. 7 Lebo na vlastné oči ste videli všetky veľké skutky Hospodinove, ktoré konal. 8 Zachovávajte každý príkaz, ktorý vám dnes dávam, aby ste boli silní, aby ste vtiahli a zabrali krajinu, ktorú idete zabrať, 9 a aby ste dlho žili v krajine, ktorú Hospodin prísahou zasľúbil dať vašim otcom aj ich potomkom, krajinu oplývajúcu mliekom a medom.

10 Krajina, ktorú prichádzaš zaujať, nie je ako Egypt, z ktorého ste vyšli, v ktorom si sial svoje semeno a ktorý si zavlažoval prácou svojich nôh ako zeleninovú záhradu. 11 Krajina, ktorú idete zaujať, je krajinou vrchov a údolí; vodu pije z nebeského dažďa; 12 je krajinou, o ktorú sa stará Hospodin, tvoj Boh; oči Hospodina, tvojho Boha, sú na ňu upreté ustavične, od začiatku do konca roku.


Pán Boh tu prikazuje Svojmu ľudu milovať Ho. Čo má byť prejavom ich lásky k Bohu (v.1 a 8a)? Čo tu môžeme vidieť? Aká je súvislosť medzi láskou k Pánu Bohu a poslušnosťou voči Nemu? Pán Boh tu pripomína, čo pre nich urobil v Egypte a počas putovania na púšti (v.2-7). Čo si tým mohli Izraeliti znovu uvedomiť o svojom Bohu a Jeho sile? Čo im mohlo pripomenúť Jeho vzťah k nim? Aký bude výsledok, keď budú poslúchať Pána Boha (v.8-9)? – – Čo žiada Pán Boh dnes od Svojho ľudu, ktorý vyznáva Jeho meno? Ak patrím k Božiemu ľudu, čo chce odo mňa? Aký budem mať z toho úžitok? A moji blížni? A môj Boh a Pán?
Autor: Svetlana Ďuračková
Pieseň: ES 354


Môže človek učiť múdrosti Boha, ktorý súdi aj najvyššie bytosti? Jób 21,22

A všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. 1.Petra 5,5


Malachiáš 3,13-18 :: Modlíme sa za: Sládkovičovo (Ba)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby