Zamyslenie na deň 3.12.2023

1. adventná nedeľa – Začiatok cirkevného roka
Pozri, tvoj kráľ prichádza k tebe, je spravodlivý a prináša víťazstvo. Zachariáš 9,9b


Zachariáš 9,9-10

9 „Hlasne plesaj, dcéra Siona, zvučne jasaj, dcéra Jeruzalema. Pozri, tvoj kráľ prichádza k tebe, je spravodlivý a prináša víťazstvo, je pokorný a jazdí na oslovi, na osliatku, mláďati oslice. 10 Vyničím vozy z Efrajima a kone z Jeruzalema, vytratia sa bojové kuše; bude hlásať pokoj národom, jeho vláda siaha od mora až k moru a od Rieky až do končín zeme.


„Preveľmi jasaj, dcéra Siona, zvučne plesaj, dcéra Jeruzalema! Ajhľa, tvoj Kráľ prichádza k tebe!“ Toto slovo má spôsobiť jasot a plesanie. Prorokove slová sú pozvaním k očakávaniu Kráľa, ktorý prináša plnosť spásy vo svojej spravodlivosti. Vo chvíli, keď Jeruzalemčania počuli tieto slová, nemali veľa dôvodov na plesanie a jasot, vzhľadom na okolnosti, v ktorých sa nachádzali. No jasot a plesanie sa mohol začať, lebo Ten, kto zasľubuje príchod Kráľa, je milujúci Boh a láskavý Otec. Slová proroctva sa naplnili, Boh poslal Svojho Syna, Ježiša. V Ježišovi z Nazaretu, v Synovi Boha živého prišiel Kráľ, ktorý vládol, vládne a bude naveky vládnuť láskou a milosťou. Prišiel v ponížení betlehemského dieťaťa a pre záchranu človeka sa stal ukrižovaným Kráľom. Boh Ho vzkriesil z mŕtvych. Aj preto my dnes žijeme v čase adventného očakávania nielen v čase štyroch týždňov pred Vianocami, ale deň čo deň očakávame Kráľa, ktorý znova príde s mocou a slávou. Aj súčasťou našich dní má byť jasot a plesanie, i keď ani my na to nemáme veľa dôvodov, pozerajúc sa na okolnosti, v ktorých sa nielen dnešný svet, ale aj my sami nachádzame. Nech Boh sám v adventnom čase upevňuje naše srdcia a mysle s istotou očakávania Kráľa, ktorý znova príde s mocou a slávou! Prajem nám všetkým bdelé očakávanie Kráľa, ktorý tu bol, je tu a znova príde!

Modlitba: Nebeský Otče, ďakujem Ti, že sa v Tvojom Synovi, Ježišovi, naplnilo Tvoje zasľúbenie. Poslal si nám Kráľa, spravodlivého, pokorného, plného spásy. Vierou v Neho si nám dal moc byť Tvojimi deťmi. Ako Tvoje deti Ťa prosíme, aby si požehnal čas Adventu. Daj, aby sme Adventom kráčali v Tvojej blízkosti a v nej nachádzali a spoznávali Tvoju milosť a lásku. Amen.
Pieseň: ES 10
Autor: Pavel Kollár


Hospodin opäť poteší Sion. Zachariáš 1,17

Simeon očakával potechu Izraela a Duch Svätý bol s ním. Lukáš 2,25


Matúš 21,1-11 :: Rímskym 13,8-12 :: Žalmy 24 :: Žalmy 117 :: Modlíme sa za: Časopis Cestou Svetla