Zamyslenie na deň 4.12.2023

Izaiáš 41,8-20

8 Ty však, Izrael, môj služobník, Jákob, ktorého som si vyvolil, potomstvo Abraháma, môjho miláčika, 9 ktorého som priviedol z končín zeme, teba som povolal z najvzdialenejších končín a povedal som ti: „Ty si môj služobník, teba som si vyvolil a nezavrhol.“ 10 Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou. 11 Hľa, zahanbia sa a na posmech vyjdú všetci, čo sa zlostia na teba a v ničotu sa obrátia a zahynú tí, čo majú s tebou spor. 12 Budeš ich hľadať, ale nenájdeš tých, čo sa s tebou hádajú, v ničotu a márnosť sa premenia tí, čo broja proti tebe. 13 Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a hovorí ti: „Neboj sa, ja ti pomáham. 14 Neboj sa, červík Jákob, chrobáčik Izrael! Ja ti pomáham,“ znie výrok Hospodina, „tvoj vykupiteľ je Svätý Izraela.“ 15 Hľa, urobím z teba mlátiaci smyk, nový a s mnohými ostrými zubmi, rozdrvíš a rozmlátiš vrchy a pahorky premeníš na plevy. 16 Preoseješ ich, vietor ich uchytí a víchrica ich rozmetie. Ty však budeš stále plesať v Hospodinovi, budeš sa chváliť Svätým Izraela. 17 Biedni a chudobní hľadajú vodu, a niet jej. Ich jazyk vysychá od smädu. Ja, Hospodin, im odpoviem, ja, Boh Izraela, ich neopustím. 18 Na pustých úbočiach vytvorím rieky a uprostred údolia pramene, púšť zmením na jazero a vyprahnutú zem na vodné žriedla. 19 Na púšti zasadím céder, akáciu, myrtu a olivu. V stepi zasadím cyprus, platan a spolu s nimi jedľu. 20 Nech vidia a spoznajú, nech uvažujú a pochopia všetci dovedna, že to urobila Hospodinova ruka a Svätý Izraela to stvoril.


Boží uzdravujúci dotyk. Po poslednom sčítaní obyvateľov (a to nielen na Slovensku) registrujeme, ako kresťania opúšťajú svoju vieru vo väčšom počte než kedysi. Hlavným dôvodom je, že to, čo sa deje v tomto svete, si nedokážu spojiť so svojím vlastným chápaním Boha. Prorok Izaiáš hovorí Židom, ktorí sú v babylonskom zajatí a hľadajú zadosťučinenie za obrovské krivdy, ktoré im spôsobili ich väznitelia. Verili, že Boh ich napokon vyslobodí, ale čo tá nespravodlivosť, ktorú museli znášať počas všetkých tých rokov?! Život medzi pohanmi, nenasledovanie Božieho slova spôsobuje, že ich spomienky na Boha sa začínajú vytrácať… Svedkami tohto javu sme aj my, keď vidíme, čo sa dnes deje. Aj dnes vidíme ľudí, ktorí vyrástli v cirkvi, dokonca boli vo významných funkciách a ktorých napriek tomu zlákal hriech, alebo sa rozhodli z cirkvi odísť, pretože ich sklamal Boh, pretože sa nespráva ako Boh, akého chcú oni… Takto sa cítili aj Izraeliti v Babylone. Izaiáš im však prízvukuje: On je Boh, ktorý verne prinesie spravodlivosť, pravú cestu, ktorá vykúpi a nezničí. Nezlyhá a ani sa nenechá znechutiť, kým nezavedie spravodlivosť na zemi. Dnešný text nám jasne hovorí, že Mesiáš nepríde ako víťazný hrdina, ale ako Boží spravodlivý služobník, vykonávajúci Božie príkazy. My Ho musíme prijať do našich životov ako svojho Pána a Kráľa.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti za Mesiáša. Odpusť mi, že často žijem tak, akoby ani neprišiel. Veď ma Duchom Svätým po cestách pokory a úcty ku Kristovi. Amen.
Pieseň: ES 465
Autor: Bohuslav Beňuch


Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh. Izaiáš 41,10

Deti volali v chráme: Hosanna Synovi Dávidovmu! Matúš 21,15


1.Petra 1,(8.9)10-13 :: Modlíme sa za: Banská Bystrica (ZvS)