Zamyslenie na deň 2.12.2023

Izaiáš 40,12-31

12 Kto kedy priehrštím odmeral vody mora, kto piaďou premeral nebesá, kto vtesnal všetok prach zeme do merice a odvážil vrchy na váhe a pahorky na vážkach? 13 Kto obsiahol ducha Hospodina a kto ho svojou radou poúčal? 14 S kým sa radil, kto ho poúčal, kto ho učil ceste práva, kto mu dával vedomosti a dal mu spoznať cestu chápania? 15 Hľa, národy sú sťa kvapka z vedra, pokladajú sa za prášok na vážkach. Hľa, ostrovy zavážia ako zrnko piesku, 16 Libanon nestačí na založenie ohňa a jeho zverina nestačí na spaľovanú obetu. 17 Všetky národy sú pred ním ničím, pokladá ich za ničotu. 18 Ku komu pripodobníte Boha? A akú podobu postavíte vedľa neho? 19 Modlu, tú uleje remeselník, zlatník ju obtiahne zlatom a prirobí striebornú retiazku. 20 Kto je chudobný a nemá na takú obetu, vyberie si drevo, ktoré nepráchnivie, vyhľadá schopného remeselníka, aby postavil modlu, ktorá sa nekláti. 21 Neviete to? Nepočuli ste to? Nebolo vám to zvestované od počiatku? Nepochopili ste základy zeme? 22 Ten, čo tróni nad klenbou zeme, ktorej obyvatelia sú ako kobylky, ten, čo rozťahuje nebesá ako závoj a rozprestiera ich ako stan na bývanie, 23 ten obracia mocnárov navnivoč a pozemských vládcov mení na ničotu. 24 Ešte nie sú zasadení ani zasiati, ešte nezapustil koreň do zeme ich kmeň, už ich oveje a usychajú a víchor ich odnáša ako slamu. 25 „Ku komu ma chcete prirovnať, aby som mu bol podobný?“ hovorí Svätý. 26 Pozdvihnite oči a pozrite, kto to stvoril! Ten, čo vyvádza nebeské zástupy v plnom počte, všetkých volá po mene; pre jeho veľkú silu a nesmiernu moc nebude chýbať ani jeden. 27 Prečo hovoríš Jákob, prečo vravíš, Izrael: „Skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu?“ 28 Či nevieš? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; neunaví sa, neustane, jeho múdrosť nemožno preskúmať. 29 On dáva silu unavenému a bezmocnému veľkú udatnosť. 30 Mladíci sa unavia a ustanú, mládenci sa potkýnajú na každom kroku. 31 Tí však, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, ako orly stúpajú na krídlach, budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa.


Hospodin je všemohúci a ustatému dáva silu. Drahý brat, drahá sestra, bývate niekedy unavení, sklamaní, frustrovaní? Zdá sa vám, že aj Pán Boh na vás zabudol? Izrael sa tak cítil a tu je Boží odkaz pre neho aj pre nás, ktorí patríme k Božiemu ľudu. Prorok Izaiáš nás chce najprv povzbudiť, aby sme si uvedomili, aký je náš Boh. Pán Boh je úžasný a náš rozum Ho nevie vystihnúť ani pochopiť. Jeho stvorenie svedčí o Jeho sláve (Žalm 19,1). Je naozaj bláznovstvom, ak nejaký ľudský výtvor povýšime na Boha a pripisujeme mu nejakú moc. Smiešne vyznieva aj ľudská pýcha. Aj tí najmocnejší a najvplyvnejší tohto sveta sú len ako nič. Nie je dobré dúfať v človeka: „Pozdvihnite svoje oči k výšinám…“ – k svojmu Bohu, hovorí Izaiáš. On nie je len silný a všemohúci, ale je aj milosrdný a milujúci. Tak dokázal Svoju lásku k nám, že keď sme ešte boli hriešni, Kristus zomrel za nás (Rim 5,8). Keď v našom živote prichádzajú skúšky, sklamania, únava, uložme si hlboko do srdca slová dnešného textu! Pán nezabúda na Svoj ľud, ani neustáva, ale naopak: „Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho“ (v. 29). Vložme sa teda vždy do Jeho rúk a očakávajme na Neho! On je verný, pravdivý a nikdy nás nesklame.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že nás posilňuješ uprostred únavy. Odpusť mi, že hľadám aj relax, ktorý mi škodí. Pritúľ si ma Kristovým Duchom, nech zažívam Tvoju lásku a posilnenie v každej situácii. Amen.
Pieseň: ES 519
Autor: Ľubomír Trnavský


Hospodin, zmiluj sa nado mnou, lebo som v tiesni! Žalmy 31,10

Učeníci pristúpili k Ježišovi a zobudili Ho: Pane, zachráň nás, hynieme! On im však povedal: Čo ste takí ustrašení, vy maloverní? Potom vstal, pohrozil víchru a moru a zavládlo veľké ticho. Matúš 8,25-26


Zjavenie Jána 21,10-14. 21-27 :: Modlíme sa za: Bánovce nad Bebravou – Horné Ozorovce (PoS)