Zamyslenie na deň 3.10.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 20,17-28

17 Keď sa Ježiš poberal do Jeruzalema, vzal nabok dvanástich a hovoril im na ceste: 18 Ajhľa, vstupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom, odsúdia ho na smrť, 19 vydajú pohanom, aby sa Mu posmievali, zbičovali Ho a ukrižovali: ale na tretí deň vstane z mŕtvych. 20 Vtedy prišla k Nemu matka synov Zebedeových so svojimi synmi, poklonila sa Mu a prosila niečo od Neho. 21 On sa jej opýtal: Čo chceš? Odvetila Mu: Rozkáž, aby títo moji dvaja synovia sedeli Ti jeden na pravici a druhý na ľavici v Tvojom kráľovstve. 22 Ježiš odpovedal: Neviete, o čo prosíte. Či môžete piť z kalicha, z ktorého ja mám piť a byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený? Odpovedali Mu: Môžeme. 23 Povedal im: Z kalicha môjho budete piť a krstom, ktorým som ja krstený, budete krstení, avšak dať vám, aby ste mi sedeli na pravici a na ľavici, nie je mojou vecou, ale (dostane sa) tým, ktorým to môj Otec pripravil. 24 Keď to počuli desiati, namrzeli sa na oných dvoch bratov. 25 Ježiš ich však zavolal a riekol im: Viete, že vladári národov panujú nad nimi a mocnári vykonávajú svoju moc nad nimi. 26 Medzi vami to tak nebude, ale kto by sa medzi vami chcel stať veľkým, bude vaším služobníkom, 27 a kto by sa medzi vami chcel stať prvým, bude vaším sluhom. 28 Ako ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých.


Čo chceš? Ježiš hovorí o ceste na kríž (v.18n). Vie, do čoho ide. Kríž je vyvrcholením Jeho poslania. Posledné slovo má Boh – vzkriesenie. Trikrát o tom hovorí so Svojimi učeníkmi, no nechápu, na čo ich pripravuje. Chápeme Boha, keď nás na niečo pripravuje? Prichádza matka dvoch z nich a klania sa Mu. Prejavuje Mu úctu. On však na pochlebovanie nedáva a pýta sa: „Čo chceš?“ Aj nás sa dnes pýta: „Čo skutočne chceš?“ Chceš splnenie vlastných prianí? Chceš vyriešenie svojich problémov? Chceš skutočnú zmenu? – – Matka Zebedeová žiada protekciu. Chce pre svoje deti výsadné postavenie. Ježiš hovorí: „Neviete, o čo prosíte“ (v.22). My vieme, že pred Kristovým kalichom (krížom) sa učeníci rozutekajú a On si ho do poslednej kvapky musel vypiť sám… Dôležitá je Kristova výzva na konci textu: „…a kto by sa medzi vami chcel stať prvým, bude vaším sluhom. Doslova – otrokom. Občas si možno pripadáme dôležití. Všetko záleží od nás! Tak to však nie je. Keď sa niekto stal otrokom, nebolo cesty späť. Len, ak by za neho niekto zaplatil. My sme tí otroci. Otroci hriechu. Kristus dal Svoj život, ako výkupné za nás (v.28; 1Tim 2,3-6). Stavia nás do slobody Božích detí. Majster je iba jeden – my, ostatní sme oslobodené Božie deti. A všetko čo robíme, robme na slávu Božiu! Čo odpovieme, keď sa nás Ježiš opýta: „Čo chceš?“
Modlitba: Odpusť, Bože, mnohé naše túžby. Čo všetko chceme. Čo je našou motiváciou? Často náš úspech a naša dôležitosť. Aby nám boli ľudia zaviazaní. To často chceme. Prosíme, daj nám do srdca Tvoje túžby. Túžby lásky, ktorá sa dáva v pokore. Amen.
Pieseň: ES 452
Autor: Radoslav Naď


Boh nebies nastolí večné kráľovstvo, ktoré nezahynie. Daniel 2,44

Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Matúš 6,13


Skutky apoštolov 12,1-11 :: Modlíme sa za: Vrútky (Tu)