Zamyslenie na deň 3.10.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Galatským 4,1-7

1 Toto hovorím: kým je dedič maloletý, v ničom sa nelíši od sluhu, aj keď je pánom všetkého; 2 ale je pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil otec. 3 Tak aj my: keď sme boli maloletí, živlom sveta sme boli podrobení v službu. 4 Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh Syna svojho, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, 5 aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme prijali synovstvo. 6 A keďže ste synovia, poslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho Syna, volajúceho: Abba! Otče! 7 Takže už nie si sluha, ale syn. A ak syn, tak skrze Boha aj dedič.


Boh prekonáva naše rozdelenie. Otroctvo je dnešnému človeku vzdialený obraz. Čo to znamená, byť otrokom, vieme len sprostredkovane z historických románov a filmov. Pre pochopenie prirovnania, ktoré tu apoštol Pavol použil, je dôležité jedno. Otrok je majetok a predmet dedičstva. Syn je dedičom majetku a stáva sa jeho majiteľom. Je tu reč o tej najzásadnejšej zmene vo vzťahu človeka k Bohu. Z toho, kto bol vecou vydanou na milosť a nemilosť svojho majiteľa, sa teraz stáva majiteľ (v.7). Apoštol na tomto príklade vysvetľuje, čo sa deje s človekom, ktorý prijíma Ježiša ako Krista, Mesiáša. Je to obraz, ktorý Pavol vzťahuje na všetkých, čo neboli súčasťou zmluvného spoločenstva s Hospodinom, lebo sa nenarodili ako potomkovia Abraháma. Vo viere v Krista sa nimi stávajú. Apoštol takto zápasí o preklenutie veľkej priepasti medzi príslušníkmi vyvoleného Božieho ľudu a ostatnými ľuďmi. Aj my sme dnes svedkami rôznych pokusov o delenie ľudstva či pokusov o zdôrazňovanie nezmieriteľných rozdielov medzi ľuďmi. Odkaz dnešného textu znie, že pre Pána Boha niet rozdielu, ktorý by nedokázal prekonať. Je na nás, aby sme pozorne načúvali, čo dnes hovorí tým, ktorých považujeme za neprijateľných.
Autor: Ondrej Prostredník
Pieseň: ES 537


Izrael bude zachránený Hospodinom, večnou spásou. Nevyjde na hanbu ani na posmech na večné veky. Izaiáš 45,17

Aj vy buďte trpezliví, vzmužte si srdcia, lebo sa priblížil Pánov príchod! Jakub 5,8


Veľpieseň 8,4-7 :: Modlíme sa za: Liptovský Ondrej (Lo)