Zamyslenie na deň 29.6.2024

2.Mojžišova 19,1-15

1 Presne tri mesiace po odchode z Egypta prišli Izraeliti na Sinajskú púšť. 2 Keď odišli z Refidimu, prišli na Sinajskú púšť a utáborili sa na nej. Izraeliti si tam naproti vrchu postavili stany. 3 Mojžiš vystúpil k Bohu. Hospodin ho oslovil z vrchu a povedal mu: „Toto povieš domu Jákoba a oznámiš synom Izraela: 4 ‚Sami ste videli, čo som urobil Egypťanom, ako som vás niesol na orlích krídlach a priviedol k sebe. 5 Ak teda budete pozorne počúvať môj hlas a budete zachovávať moju zmluvu, budete mojím osobným vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. 6 Budete mi kráľovstvom kňazov, svätým národom.‘ Toto povieš Izraelitom.“ 7 Mojžiš šiel, zvolal starších ľudu a predniesol im všetko, čo mu Hospodin prikázal. 8 Všetok ľud spoločne odpovedal: „Splníme všetko, čo povedal Hospodin.“ Potom Mojžiš predniesol Hospodinovi odpoveď ľudu. 9 Hospodin povedal Mojžišovi: „Ja prídem k tebe v hustom oblaku, aby ľud počul, keď sa budem s tebou rozprávať, a mohol aj tebe vždy dôverovať.“ Mojžiš oznámil Hospodinovi slová ľudu. 10 Hospodin povedal Mojžišovi: „Choď k ľudu a dnes i zajtra ich posväť a nech si vyperú odevy. 11 Nech sa pripravia na tretí deň, lebo na tretí deň zostúpi Hospodin pred očami všetkého ľudu na vrch Sinaj. 12 Vyznač ľudu hranicu okolo vrchu a povedz: ‚Neopovážte sa vystúpiť na vrch alebo prekročiť jeho hranicu.‘ Ktokoľvek sa vrchu dotkne, postihne ho smrť. 13 Nijaká ruka sa nedotkne vinníka, treba ho ukameňovať alebo prebodnúť šípom, či to bude zviera alebo človek, nesmie zostať nažive! Len vtedy, keď zaznie zdĺhavý tón rohu, smú vystúpiť na vrch.“ 14 Mojžiš zostúpil z vrchu k ľudu, posvätil ho a oni si vyprali rúcha. 15 Potom povedal ľudu: „Na tretí deň buďte pripravení! Nepribližujte sa k žene!“


Pripravme sa na stretnutie so svojím Bohom. Skôr, než začnú prázdniny a dovolenky, spomíname v cirkvi na verných svedkov Pána Ježiša Krista, na šíriteľov kresťanskej viery i mučeníkov pre ňu v čase pre nás nepredstaviteľného prenasledovania – na apoštolov Petra a Pavla. Petra voláme aj apoštolom Židov a Pavla apoštolom pohanov. Kresťania zo Židov a kresťania z pohanov sa stali vierou v Pána Ježiša Krista novozmluvným Božím ľudom v Jeho cirkvi. Izraelský národ, Boží ľud Starej zmluvy, je akýmsi predobrazom toho novozmluvného Božieho ľudu. Preto keď čítame Božie zasľúbenia, ktoré dal Svojmu ľudu v čase Mojžiša, smieme si ich vierou privlastniť a uvedomiť si, že vierou v Pána Ježiša Krista a pre Jeho obeť na kríži sa aj my smieme volať Božím ľudom – tým Jeho zvláštnym vlastníctvom nad všetky národy, ktorému patria rovnaké zasľúbenia. Aj my sme v priebehu dejín i svojho života videli veľké veci, ktoré On vykonal s nami i s našimi predkami. I nám dnes znie Jeho pozvanie byť Jeho ľudom, byť Jeho svätým národom. Ako odpovieme?

Modlitba: Ďakujeme Ti, drahý Pane náš, za Tvoje dielo vykúpenia, ktorým si spôsobil, že aj my, kresťania z pohanov, patríme k Tvojmu vyvolenému ľudu, ľudu Novej zmluvy, k Tvojej cirkvi. Nevieme si ani predstaviť, čo to pre nás znamená a nevieme byť ani dosť vďační za Tvoju milosť a lásku k nám. Napriek našej nehodnosti a nedokonalosti daj, aby sme chceli a aj boli Tvojím verným a Teba milujúcim ľudom. Amen.
Pieseň: ES 365
Autor: Anna Gabčanová


Pamätaj na svojho Stvoriteľa v dňoch svojej mladosti, kým neprídu zlé dni a nepriblížia sa roky, keď povieš: „Nemám v nich záľubu.“ Kazateľ 12,1

Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: „Otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.“ Lukáš 15,18-19


Efezanom 2,19-22 • Modlíme sa za: Prešov (ŠZS)