Zamyslenie na deň 28.6.2024

2.Mojžišova 18,13-27

13 Na druhý deň si Mojžiš sadol, aby súdil ľud, a ľud stál pred Mojžišom od rána do večera. 14 Keď Mojžišov tesť videl, čo všetko robí pre ľud, povedal: „Prečo to robíš pre ľud? Prečo tu sedíš sám a všetok ľud tu musí od rána do večera stáť?“ 15 Mojžiš odpovedal tesťovi: „Pretože ľud prichádza ku mne dopytovať sa na Božie rozhodnutie. 16 Keď majú nejakú spornú vec, prichádzajú ku mne. Ja rozhodnem a oznámim im Božie ustanovenie a zákony.“ 17 Mojžišov tesť povedal: „Nerobíš dobre! 18 Veľmi vyčerpávaš seba i tento ľud, ktorý je s tebou. To je nad tvoje sily, sám to nezvládneš. 19 Poslúchni moju radu a Boh bude s tebou. Ty zastupuj ľudí pred Bohom a prednes mu ich záležitosti. 20 Budeš ich upozorňovať na ustanovenia a zákony a ukážeš im cestu, po ktorej majú ísť, i skutky, ktoré majú konať. 21 Spomedzi všetkých ľudí si vyhliadni schopných, bohabojných a dôveryhodných mužov, ktorí nenávidia úplatok. Ustanov ich nad nimi za tisícnikov, stotníkov, päťdesiatnikov a desiatnikov. 22 Oni nech súdia ľud v každom čase. Keď bude niečo zložitejšie, nech to prednesú tebe. Oni budú rozhodovať len o jednoduchších veciach. Uľahči si bremeno, nech ho nesú s tebou. 23 Ak to urobíš, obstojíš aj vtedy, keď ti Boh dá ďalšie príkazy. Tak aj všetok tento ľud príde na svoje miesto v pokoji.“ 24 Keď Mojžiš vypočul svojho tesťa, urobil všetko, čo mu radil. 25 Z celého Izraela vybral schopných mužov a ustanovil ich za predstaviteľov ľudu, za tisícnikov, stotníkov, päťdesiatnikov a desiatnikov. 26 Tí súdili ľud vždy podľa potreby. Ťažšie veci predkladali Mojžišovi a o všetkých ľahších prípadoch rozhodovali sami. 27 Potom Mojžiš prepustil svojho tesťa a ten sa vrátil do svojej krajiny.


Ja sám, ja sama? Tak hovorievajú malé deti, keď im chceme pomôcť pri obliekaní, obúvaní či pri inej činnosti, ktorú ešte nedokážu sami zvládnuť. „Ja sám, ja sama“ si často myslíme aj v dospelosti pri vykonávaní mnohých úloh v práci, v domácnosti i v službe Pánu Bohu. Robíme ich mnohokrát ochotne a radi. Kým to zvládame, sme radi, že to môžeme robiť, ale keď je toho už priveľa, sme unavení, preťažení, podráždení, nevrlí a trpíme tým nielen my, ale aj naše okolie. Tak to bolo s Mojžišom, a tak to je aj s nami. Aj Mojžiš, ako vodca izraelského národa na ceste z Egypta do Zasľúbenej zeme, mal mnoho povinností a tiež klesal pod ich ťarchou. Múdro mu vtedy poradil svokor Jetro, aby si vybral spolupracovníkov, ktorí by mu pomohli, a tak uľahčili Mojžišovi i ľudu čakajúcemu na súd. Prosme vo svojich modlitbách, keď sme preťažení, aby aj nám poslal Pán Boh do života takých spolupracovníkov, ktorí by nám pomohli v našej službe, alebo naopak, nech nám ukáže, kde by sme my mohli pomôcť tomu, kto našu pomoc potrebuje.

Modlitba: Drahý náš Bože, žijeme v dobe, keď starosti a povinnosti nám mnohokrát prerastajú cez hlavu a my klesáme pod ich ťarchou. Ty nám posielaš pomoc a vedieš nás k tomu, aby sme hľadali a nachádzali spolupracovníkov, ktorí by boli ochotní nám pomôcť, keď sme unavení a skleslí. Ale urob aj nás, prosíme, vnímavými, aby sme vedeli a boli ochotní, ak je to v našich silách, pomôcť tam, kde iní našu pomoc potrebujú, a to všetko Tebe na chválu a nám a našim blížnym k požehnaniu. Amen.
Pieseň: ES 554
Autor: Anna Gabčanová


Moje srdce Hospodinovi dôveruje. Dostalo sa mi pomoci a srdce mi zaplesalo. Vďačne Ho oslavujem piesňou. Žalm 28,7

Skrze Ježiša teda ustavične prinášajme Bohu obetu chvály, čiže ovocie pier, ktoré vyznávajú Jeho meno. Hebrejom 13,15


Matúš 11,2-10 • Modlíme sa za: Prenčov (HoS)