Zamyslenie na deň 29.6.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ozeáš 6,1-6

1 Poďte, vráťme sa k Hospodinovi. On nás roztrhal, On nás aj uzdraví. On nás zbil, On nás aj obviaže. 2 O dva dni nás oživí, na tretí deň dá nám povstať, aby sme žili pred Ním. 3 Poznávajme, snažme sa poznať Hospodina! Jeho príchod je istý ako ranná zora; príde k nám ako dážď, ako jarný dážď, čo zavlažuje zem. 4 Čo robiť s tebou, Efrajim? Čo urobiť s tebou, Júda? Veď vaša láska je ako ranný oblak, ako rosa, ktorá sa zavčasu tratí. 5 Preto som ich kresal prorokmi, zabíjal som ich rečou svojich úst a moje právo vychodí sťa svetlo. 6 Lebo lásku chcem, a nie obete, poznanie Boha viac ako zápaly.


Ľúbostný list pre teba. Pán Boh sa k nám po stáročia prihovára rôznymi formami, aj prostredníctvom prorokov. Nie nasilu – ale nenásilne. „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere…“ (Zjav 3,20a). „Kľučka“ je však zvnútra (dverí nášho srdca) – rozhodnutie je na nás. Pán Boh nám dáva plnú slobodu. Ani dnes to nie je inak. Priamo tebe, mne – prostredníctvom proroka Ozeáša – znejú slová: „Poďte, vráťme sa k Hospodinu… Poznávajme, snažme sa poznať Hospodina!“ (v.1a,3a). Nasleduje vyznanie Božieho srdca: „Čo robiť s tebou…? Veď vaša láska je ako ranný oblak, ako rosa, čo sa zavčasu tratí… Lebo lásku chcem a nie obete, poznanie Boha viac ako zápaly“ (v.4,6). Pán Boh nám – napriek našej nehodnosti, nevernosti a zlyhaniam – posiela Svoj ľúbostný list. On – Stvoriteľ neba a zeme – stojí o moju a tvoju lásku! Znovu a znovu, napriek všetkému! Je potrebné k tomu ešte niečo dodať…?
Autor: Jana Mináčová-Martincová
Pieseň: ES 454


Potom sa budeš rozpomínať na svoje cesty a budeš sa hanbiť, keď ti odpustím všetko, čo si popáchala – znie výrok Hospodina, Pána. Ezechiel 16,61.63

Pavol píše: Je to verná reč a zaslúži si, aby ju všetci prijali: Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som ja prvý. 1.Timoteovi 1,15


Ján 6,37-40(41-46) :: Modlíme sa za: Drieňov – Čabradský Vrbovok (Ho)