Zamyslenie na deň 28.4.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. nedeľa po Veľkej noci. Quasimodogeniti
(Ako práve narodené nemluvniatka. 1.Petra 2,2)
Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo Svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej. 1.Petra 1,3


1.Petra 1,3-9

3 Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej: 4 k neporušiteľnému, nepoškvrnenému a nevädnúcemu dedičstvu, odloženému v nebesiach vám, 5 ktorých moc Božia zachováva vieru na spasenie pripravené zjaviť sa v poslednom čase. 6 Veseľte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba, na krátky čas aj rmútite pre rozličné pokúšania, 7 aby vaša skúšaná viera, omnoho drahšia ako hynúce, ale ohňom preskúšané zlato, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. 8 Nevideli ste Ho, a milujete Ho; ani teraz Ho nevidíte, a veríte v Neho a radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy, 9 dosahujúc cieľ svojej viery, spasenie duší.


Ježiš bol pravý človek a pravý Boh. Ako pravý človek sa cítil osamotený na kríži, keď volal: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Po vzkriesení dáva Ježiš pocítiť učeníkom idúcim z Jeruzalema do Emauz, že nie sú sami, lebo On je s nimi. A oni Ho spoznávajú po lámaní chleba. – – Na začiatku stvorenia bol Boh s človekom, ale človek chcel byť ako Boh, a tak sa ocitol sám. Boh cez Ježiša uisťuje človeka, že nikdy nie je sám. Ježiš chce byť s každým človekom. Keď človek s pokorou dovolí Ježišovi vstúpiť do jeho srdca, Ježiš začne v srdci človeka vytvárať nový život. Život, v ktorom je človek ochotný poslúžiť, povzbudiť, odpustiť, aj napriek zraneniam ísť ďalej a iným svedčiť o Božej láske v Ježišovi, ktorý zvíťazil nad zlom. Ježiš chce, aby sme si uvedomili, že aj keď v živote zakopneme, On je s nami a dáva nám novú príležitosť pokračovať v živote spolu s Ním. Ako to pocítil aj sám Peter, keď sa Ho Ježiš – po tom, ako Ho trikrát zaprel – opýtal: „Peter, či ma miluješ?“ A Peter odpovedal: „Áno, Pane, Ty vieš, že ťa milujem.“ Po tejto odpovedi mu Ježiš povedal: „Choď, a pas moje ovečky!“ – – Kresťania boli v ranej cirkvi pre svoju vieru prenasledovaní, preto ich apoštol Peter vo svojom liste posilňoval vo viere i radosti, ktoré sú dedičstvom Božieho kráľovstva. Petrovo povzbudenie je aktuálne aj dnes.
Modlitba: Pane Ježišu, ďakujeme, že si prišiel ako človek, aby sme mohli prežiť blízkosť s Bohom. Prosíme, veď nás Svojou láskou, aby sme si nechávali čas s Tebou, nech nás naplníš Svojím pokojom, láskou a radosťou. Amen.
Pieseň: ES 456
Autor: Iveta Korenková


Pozrite teraz, že ja, len ja som, a nieto Boha okrem mňa; ja usmrcujem, ja obživujem, ja raním a ja uzdravím, a nikto z mojej ruky nevyslobodí. 5.Mojžišova 32,39

Ježiš hovorí: A nadto vám hovorím: Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva nebeského. Keď to učeníci počuli, veľmi užasli a povedali: Kto teda môže byť spasený? Ježiš sa zahľadel na nich a odpovedal: U ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné. Matúš 19,24-26


Ján 20,19-20(21-23)24-29 :: Žalm 116 :: Modlíme sa za: Rodinné spoločenstvo