Zamyslenie na deň 30.3.2024

Biela sobota – Nocturna paschalis


Marek 15,42-47

42 Keď sa zvečerilo, keďže bol prípravný deň pred sobotou, 43 prišiel Jozef z Arimatie, vážený člen veľrady, ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo. Odvážne predstúpil pred Piláta a vyžiadal si Ježišovo telo. 44 Pilát sa však zadivil, že Ježiš už zomrel. Predvolal si stotníka a spýtal sa, či už dávno zomrel. 45 Keď mu to stotník potvrdil, daroval Jozefovi mŕtve telo. 46 Jozef kúpil jemné plátno, sňal Ježiša z kríža, zavinul ho do plátna a uložil do hrobu vytesaného v skale. Ku vchodu do hrobu privalil kameň. 47 Mária Magdaléna a Jozesova matka Mária sa dívali, kde ho položili.


Priznať sa k Ježišovi. Jozef z Arimatie je na iných miestach Písma nazvaný tajným Ježišovým učeníkom. Tento titul je však v jeho prípade trochu skresľujúci, lebo pod tajným učeníkom skôr myslíme na toho, kto sa bojí verejne prihlásiť k Ježišovi, kto svoju vieru skrýva a má strach o nej hovoriť. Jozef, naopak, preukazuje tú najväčšiu odvahu viery zo všetkých, ktorí sa v tom čase nazývali Ježišovými učeníkmi. Na rozdiel od ostatných sa k Ježišovi priznáva v momente, keď je to najmenej populárne a výhodné. Keď sú už všetci presvedčení o tom, že je koniec a už sa neoplatí nasledovať Ježiša z Nazareta. Práve vtedy sa k Nemu hlási Jozef z Arimatie a zariaďuje Jeho pohreb. Záleží mu, aby Ježišovo telo bolo dôstojne pochované a nebolo zneuctené. Nemá z toho žiadnu výhodu a z ľudského hľadiska sa to už zdá byť zbytočné. Naopak, môže ho to stáť miesto vo veľrade. Rozhovor s Pilátom priniesol ovocie, Ježišovo telo mu je darované ako niečo nepotrebné, čoho sa treba rýchlo zbaviť a predsa s ním Jozef narába ako so vzácnym pokladom a dáva mu to najlepšie, čo môže. – – Ako sa k Ježišovi hlásime my? Dokážeme sa k Nemu priznať a Ho vyznať, hoci nám to nemusí priniesť výhody? Nezvykli sme si byť permanentnými tajnými učeníkmi Pána Ježiša? Jozef z Arimatie ním prestal byť vo chvíli, keď mohol najlepšie pomôcť a byť prospešný Ježišovi.

Modlitba: Bože, ďakujem, že povolávaš učeníkov – každého na istú úlohu a dávaš im odvahu v pravý čas. Odpusť, že mi často stačí pocit viery a neučím sa od Tvojho príkladu v Kristovi. Veď ma Tvojím Duchom a daj mi myseľ Kristovu. Amen.
Pieseň: ES 118
Autor: Ondrej Majling


Hospodin vstáva, aby vás omilostil. Izaiáš 30,18

Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Ján 3,17


1.Petrov 3,18-22 • Modlíme sa za: Liptovská Kokava (LOS)